Waakens

Baarderadeel

gehucht

Waaxens

Dongeradeel West

dorp

Waaxens

Hennaarderadeel

dorp

Waaxens-en-Brantgum

Dongeradeel West

kerk. gemeente

Wad (Het)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Wadden De

Algemeen

zee

Waldrichem

Algemeen

voorm. stad

Wallinga

Baarderadeel

voorm. uithof

Walma

Wymbritseradeel

voorm. state

Walta

Baarderadeel

voorm. state

Walta

Baarderadeel

voorm. state

Walta

Wonseradeel

voorm. state

Waltahuis

Leeuwarden

voorm. adellijk huis

Waltahuis

Baarderadeel

voorm. state

Waltinga

Franekeradeel

zie Sickema

Wammert

Baarderadeel

gehucht

Wangiahuizen

Utingeradeel

zie Wanniahuizen

Wanniahuizen

Utingeradeel

buurt

Wanswerd

Ferwerderadeel

dorp

Wanswerd-en-Jelsum

Ferwerderadeel

kerk. gemeente

Wanswerder-Madden (De)

Ferwerderadeel

streek land

Wanswerder-Meer (Het)

Ferwerderadeel

meer

Wanswerder-Vaart (De)

Ferwerderadeel

water

Warga

Idaarderadeel

dorp

Wargaaster-Meer (Het Groote-)

Idaarderadeel

voorm. meer

Wargaaster-Meer (Het Kleine-)

Idaarderadeel

voorm. meer

Wargaaster-Vaart (De)

Idaarderadeel

vaart

Warga-Warstiens-en-Wartena

Idaarderadeel

kerk. gemeente

Warkum

Workum

zie Workum

Warlesle

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Warns

Warniahuizen

Utingeradeel

zie Wanniahuizen

Warns

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

dorp

Warns-en-Scharl

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

kerk. gemeente

Warnser-Vaart (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Warnser-Wad (Het)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

meertje

Warntille (De)

Hennaarderadeel

brug

Warraga

Idaarderadeel

zie Warga

Warstiens

Idaarderadeel

dorp

Wartena

Idaarderadeel

dorp

Wartenasterwijd

Idaarderadeel

water

Wartna

Idaarderadeel

zie Wartena

Waskemeer (het Groote-)

Stellingwerf-Oosteinde

Meer

Waskemeer (Het Kleine-)

Stellingwerf-Oosteinde

Meer

Wassewijk

Opsterland

gehucht

Wata

Ferwerderadeel

voorm. state

Watinga

Wonseradeel

voorm. state

Watsma

Wonseradeel

voorm. state

Wattinga

Wonseradeel

zie Watinga

Watzemeer (Het)

Opsterland

meer

Weaze (De)

Leeuwarden

gracht

Wedum

Baarderadeel

zie Weidum

Weerburen

Dantumadeel

buurt

Weerd

Dongeradeel Oost

voorm. klooster

Weerd

Dongeradeel Oost

voorm. klooster

Weerd (De)

Leeuwarden

straat

Weerdeburen

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. konvent

Weerdt

Dongeradeel Oost

zie Weerd

Weerehuis

Utingeradeel

hoeve

Weeren (De)

Wonseradeel

Streek lands

Wegbuurte

Opsterland

zie Weybuurt

Weide (De)

Dongeradeel Oost

Hoeve

Weidum

Baarderadeel

dorp

Weidumer_Hout (Het)

Baarderadeel

herberg

Weidumer-Hooiweg (De)

Baarderadeel

weg

Weidumervaart (De)

Baarderadeel

vaart

Weistra

Dongeradeel West

zie Herwey

Welle (De)

Doniawarstal

kanaal

Welle (De)

Haskerland

water

Wellepoeltje (Het)

Doniawarstal

meertje

Welsryp

Hennaarderadeel

dorp

Welsryp-en-Bajum

Hennaarderadeel

kerk. gemeente

Welsryper-Tille (De)

Hennaarderadeel

brug

Weperen

Stellingwerf Oosteinde

buurt

Werehuizen

Utingeradeel

zie Weerhuis

Wereldslicht (Het)

Stellingwerf Oosteinde

voorm. klooster

Werstiens

Idaarderadeel

zie Warstiens

West-Bierum

Barradeel

zie Westerbierum

Westerbarra

Barradeel

zie Westerbierum

Westerbierum

Barradeel

voorm. dorp

Westerburen

Wymbritseradeel

buurt

Westerburen

Achtkarspelen

buurt

Westerburen

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Westerbure-Vennen

Opsterland

streek lands

Westerend

Hennaarderadeel

buurt

Westerend

Opsterland

buurt

Westerend

Wymbritseradeel

buurs.

Westerend

Terschelling

Doopsgez. kerk. gemeente

Westerend

Achtkarspelen

gehucht

Westerend

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Westerend

Workum

voorm. buurt

Westergaast

Schoterland

buurt

Westergeest

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Westergoo

Friesland

een der kwartieren

Westerhitsum

Franekeradeel

buurt

Westerhoeven

Stellingwerf Westeinde

gehucht

Westerhuis

Baarderadeel

voorm. state

Westerhuis

Ferwerderadeel

voorm. state

Westerlittens

Hennaarderadeel

gehucht

Westermeer

Haskerland

voorm. dorp

Westermeerder-Nijemaden (De)

Haskerland

weilanden

Westermeerder-Uitgangen (De)

Haskerland

streek land

Westerwirt

Baarderadeel

zie Westwerd

Westhem

Wymbritseradeel

dorp

Westingerland

Westergoo

zie Westergoo

Westmerveld

Dantumadeel

streek land

Westrie

Baarderadeel

zie Westwerd

Westrik

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

eilandje

Westringia

Westergoo

zie Westergoo

Westwird

Baarderadeel

voorm. nonneklooster

West-Workum

Workum

voorm. state

Wetsens

Dongeradeel Oost

dorp

Wetsenser-meer

Dongeradeel Oost

voorm. meer

Wetsenser-tille

Dongeradeel Oost

brug

Wetsenser-Tille (De)

Dongeradeel Oost

brug

Wetsenser-Vaart (De)

Dongeradeel Oost

water

Wetsenser-vaart De

Dongeradeel Oost

water

Weybuurt

Opsterland

Buurt

Weyde (De)

Dongeradeel Oost

gehucht

Wiarda

Dongeradeel Oost

voorm. state

Wiarda

Tietjerksteradeel

voorm. state

Wiarda-State

Leeuwarderadeel

state

Wibalda

Dongeradeel Oost

voorm. state

Wibranda

Wonseradeel

voorm. state

Wiegeraterp

Achtkarspelen

voorm. zathe

Wiel

Baarderadeel

Geb.

Wiel (De Doitse-)

Tietjerksteradeel

Vaart

Wiel (De groote-)

Lemsterland

meertje

Wiel (De Kleine-)

Lemsterland

voorm. meertje

Wiel (De)

Doniawarstal

Water

Wiel (Sierds-)

Tietjerksteradeel

Meertje

Wielen (De Groote-)

Tietjerksteradeel

meer

Wielen (De Hout-)

Tietjerksteradeel

Meer

Wielen (De Kleine-)

Tietjerksteradeel

Meer

Wielervaart (De)

Baarderadeel

Vaart

Wielsryp

Hennaarderadeel

zie Welsryp

Wiemers (De)

Wymbritseradeel

zie Wymers (De)

Wier

Menaldumadeel

dorp

Wierbalg

Algemeen

Vaarwater

Wierd

Dongeradeel Oost

zie Weerd

Wierdsheim

Leeuwarderadeel

zie Wirdum

Wierster Oude Meer (De)

Menaldumadeel

vaart

Wierster-Oude-Meer (De)

Menaldumadeel

vaart

Wierum

Dongeradeel West

dorp

Wierum (Groote-)

Hennaarderadeel

buurt

Wierum (Lutke-)

Hennaarderadeel

dorp

Wierumer-Vaart

Dongeradeel West

water

Wierzijl (De)

Menaldumadeel

voorm. sluis

Wieuwerd

Baarderadeel

dorp

Wieuwerderbosch (Het)

Baarderadeel

zie Thetinga

Wigarahuis

Rauwerderhem

voorm. stins

Wigersma

Dongeradeel Oost

voorm. state

Wighara

Idaarderadeel

voorm. state

Wigmana

Wymbritseradeel

voorm. state

Wijd (Het)

Idaarderadeel

zie Wartenaster-Wijd.

Wijde-Bird

Idaarderadeel

water

Wijde-Geeuw (De)

Utingeradeel

water

Wijdemeer (Het)

Leeuwarderadeel

meer

Wijdwater (Het)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Meertje

Wijkel

Gaasterland

zie Wykel

Wijngaard-des-Heeren (De)

Wonseradeel

voorm. proosdij

Wijngaarden (Groot-)

Opsterland

Buurt

Wijtgaard

Leeuwarderadeel

dorp

Wijtgaardervaart (De)

Leeuwarderadeel

water

Wildt (De)

Gaasterland

zie Rys

Wilp (De)

Opsterland

gehucht

Wima

Ferwerderadeel

voorm. state

Winda

Dongeradeel Oost

voorm. state

Windesheim

Baarderadeel

zie Winsum

Winenia

Tietjerksteradeel

zie Wyns

Winia

Dongeradeel Oost

voorm. state

Winia

Ferwerderadeel

voorm. state

Winsloot (De)

Wymbritseradeel

Water

Winsum

Baarderadeel

dorp

Winsum-en-Baard

Baarderadeel

kerk. gemeente

Winsumer-Brugbuurt

Baarderadeel

Buurt

Winsumer-Uitbuurt

Baarderadeel

zie Winsumer-Brugbuurt

Winzum

Baarderadeel

zie Winsum

Wirden (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Buurt

Wirdsterterp

Ferwerderadeel

gehucht

Wirdum

Leeuwarderadeel

dorp

Wirdum

Leeuwarderadeel

kerk. ring

Wirdumer-Nieuwland

Leeuwarderadeel

streek land

Wirdumer-Vaart (De)

Leeuwarderadeel

vaart

Wische

Workum

voorm. buurt

Wisga (Ter-)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

zie Terwisga

Wiske (De Groote-)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

landhuis

Wiske (De Kleine-)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

landhuis

Wisma

Menaldumadeel

zie Wissema

Wispel

Opsterland

zie Terwispel

Wispel (De Wijde-)

Opsterland

meertje

Wispeler-Fennen (De Ter-)

Opsterland

zie Terwispeler-Vennen (De)

Wissema

Menaldumadeel

voorm. state

Wissema-Stins

Leeuwarden

voorm. adellijk huis

Witgaard

Leeuwarderadeel

zie Wijtgaard

Witmarsum

Wonseradeel

dorp

Witmarsum-en-Pingjum

Wonseradeel

Doopsgez. gemeente

Wittehuis (Het)

Leeuwarderadeel

landhuis

Witteveen

Tietjerksteradeel

zie Witveen

Wittewater (Het)

Opsterland

meertje

Witte-Weg (De)

Leeuwarderadeel

Rijweg

Witveen

Tietjerksteradeel

gehucht

Witveen-en-Rottevalle

Tietjerksteradeel

doopsgez. gemeente

Witwater (Het)

Gaasterland

meer

Wobbema

Menaldumadeel

voorm. state

Wobbenghabreggha

Wymbritseradeel

zie Wymbritseradeel

Wobbinga

Baarderadeel

voorm. state

Wobbinga

Baarderadeel

voorm. uithof

Woldens

Wonseradeel

zie Wons

Wolgega

Stellingwerf Westeinde

kerk. ring

Wollegaast (De)

Doniawarstal

Buurtje

Wolsend

Wymbritseradeel

zie Woudsend

Wolsum

Wymbritseradeel

dorp

Wolsum-en Westhem

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Wolvega

Stellingwerf Westeinde

dorp

Wolvega-Sonnega-Nijelamer-en-Nyeholtwolde

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Wolvegaster Vaart (De)

Stellingwerf Westeinde

vaart

Wommels

Hennaarderadeel

dorp

Wommels-en-Hydaard

Hennaarderadeel

kerk. gemeente

Wonneburen

Wonseradeel

buurt

Wonnebuurster-Polder

Wonseradeel

polder

Wons

Wonseradeel

dorp

Wons-en-Engwier

Wonseradeel

kerk. gemeente

Wonseradeel

Wonseradeel

grietenij

Wonseradeels-Zuiderzeedijk

Wonseradeel

zeedijk

Wonser-Vaart (De)

Wonseradeel

water

Wonser-Weeren

Wonseradeel

gehucht

Wonser-Weerstal (De)

Wonseradeel

open plaats

Workum

Workum

kerk. ring

Workum

Workum

stad

Workumer-Grons (De)

Workum

meertje

Workumerhek (Het)

Workum

hek

Workumer-Meer (Het)

Workum

meert

Workumer-Nieuwland (Het)

Workum

polder

Workumer-Trekvaart (De)

Workum

vaart

Workumer-Veld (Het)

Workum

streek land

Workumer-Zand (Het)

Workum

zandbank

Workumerzool (Het)

Workum

buitenhaven

Workumer-Zyl (De)

Workum

zeesluis

Woudakkers (De)

Gaasterland

gehucht

Woudburen

Wymbritseradeel

buurtschap

Woudmansdiep (Het)

Leeuwarderadeel

Water

Woudsend

Wymbritseradeel

dorp

Woudsend-Ypekolsga-Smallebrugge-en-Indijk

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Woudvaart De

Dantumadeel

water

Wouterswoude

Dantumadeel

dorp

Wrans

Tietjerksteradeel

buurt

Wrins

Doniawarstal

Vaart

Wtwallinghergae

Wymbritseradeel

zie Uitwellingerga

Wulp (De)

Opsterland

zie Wilp (De)

Wybalda

Dongeradeel Oost

zie Wibalda

Wyckel

Gaasterland

zie Wykel

Wygeest

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Wykel

Gaasterland

dorp

Wykeler-Hop (Het)

Gaasterland

water

Wykeler-Poelen (De)

Gaasterland

twee meertjes

Wykeler-Ybert

Gaasterland

buurt

Wymbritseradeel

Wymbritseradeel

grietenij

Wymers (De)

Wymbritseradeel

water

Wymerts (De Naauwe-)

Wymbritseradeel

water

Wymerts (De Ooster-)

Wymbritseradeel

water

Wymerts (De Wester-)

Wymbritseradeel

water

Wymertseradeel

Wymbritseradeel

zie Wymbritseradeel

Wynaam

Barradeel

zie Wynaldum

Wynaldum

Barradeel

dorp

Wyn-Hornstera-Zyl

Leeuwarderadeel

voorm. sluis

Wynjeterp

Opsterland

dorp

Wynjeterp-en-Duurswoude

Opsterland

kerk. gemeente

Wyns

Tietjerksteradeel

dorp

Wyns

Hennaarderadeel

gehucht

Wynstervierendeel

Hennaarderadeel

vierendeel

Wytel (Het)

Stellingwerf-Oosteinde

buurt

Wytendengheradeele

Utingeradeel

zie Utingeradeel

Wytsma

Dantumadeel

voorm. state

Wytsma

Idaarderadeel

voorm. state