Taard Op De

Dongeradeel Oost

gehucht

Tacozijl (De)

Gaasterland

zie Takozijl

Tadema

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Taekezijl

Gaasterland

zie Takozijl

Takezijl

Gaasterland

zie Takozijl

Takozijl

Gaasterland

Sluis

Tamterp

Franekeradeel

buurt

Tania (Groot-)

Ferwerderadeel

voorm. state

Tania (Klein-)

Ferwerderadeel

voorm. state

Taniaburen

Leeuwarderadeel

zie Bilgaart

Taniaburg

Leeuwarderadeel

voorm. stins

Taniameer (De)

Leeuwarderadeel

waterlozing

Tautenburg

Tietjerksteradeel

voorm. stins

Tead

Dongeradeel Oost

zie Taard Op De

Techum

Leeuwarderadeel

buurt

Teerd

Dongeradeel Oost

zie Tead

Teerns

Leeuwarderadeel

dorp

Teetlum

Franekeradeel

buurt

Tellens

Hennaarderadeel

huis

Tenhoore

Stellingwerf-Oosteinde

Geh

Teppema

Wymbritseradeel

voorm. state

Terband

Aengwirden

dorp

Terbandster-Molen

Aengwirden

buurt

Terbandster-Schans

Aengwirden

buurt

Terdorp

Algemeen

voorm. stad

Tergracht

Ferwerderadeel

buurt

Terhorne

Utingeradeel

dorp

Terhorne

Wonseradeel

gehucht

Terhorne

Doniawarstal

gehucht

Terhorne (Groot-)

Menaldumadeel

zie Martena

Terhorne (Klein-)

Het Bildt

voorm. hofstede

Terhornster-poel

Utingeradeel

water

Terhorsterzijl (De)

Utingeradeel

voorm. sluis

Ter-Idsert

Stellingwerf Westeinde

dorp

Terkapelster Poelen (De)

Utingeradeel

meer

Terkaple

Utingeradeel

dorp

Terkaple-en-Akmarijp

Utingeradeel

kerk. gemeente

Ternaard

Dongeradeel West

dorp

Teroele

Doniawarstal

dorp

Terp

Franekeradeel

zie Gelterp

Terpen De Drie

Dantumadeel

gehucht

Terschelling

Terschelling

eiland

Tersool

Rauwerderhem

zie Ter-Zool

Terwisga

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Terwisga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Ter-Wispel

Opsterland

dorp

Terwispel-Vennen (De)

Opsterland

schone weilanden

Ter-Zool

Rauwerderhem

dorp

Terzoolster-Brekken (De)

Rauwerderhem

zie Kruis-brekken (De)

Terzoolster-Vaart (De)

Rauwerderhem

vaart

Terzoolster-Weeren

Rauwerderhem

gehucht

Terzoolster-Zijl (De)

Rauwerderhem

sluis

Thabor

Wymbritseradeel

voorm. klooster

Thabortille

Wymbritseradeel

brug

Therense

Leeuwarderadeel

zie Teerns

Thetinga

Baarderadeel

voorm. state

Tiarda

Dantumadeel

zie Tjaarda

Tibma

Dongeradeel Oost

Buurt

Tibster-Rijt (De)

Dongeradeel Oost

Water

Tieke (De)

Smallingerland

buurt

Tieke (De)

Tietjerksteradeel

gehucht

Tiekesloot (De)

Tietjerksteradeel

water

Tieke-Tille (De)

Tietjerksteradeel

brug

Tiemertsmeer

Idaarderadeel

zie Timertsmeer

Tienesloot (De)

Wymbritseradeel

zie Tiensloot (De)

Tiensloot (De)

Wymbritseradeel

water

Tiere

Dantumadeel

zie Onze-Lieve-Vrouw-te-Berg

Tietema

Gaasterland

voorm. state

Tietjerk

Tietjerksteradeel

dorp

Tietjerksteradeel

Tietjerksteradeel

grietenij

Tijallahusen

Wymbritseradeel

zie Tjallehuizen

Tijallahusen

Wymbritseradeel

zie Tjallehuizen

Tijarmarum

Barradeel

zie Tjummarum

Tijens

Opsterland

voorm. state

Tijermarum

Barradeel

zie Tjummarum

Tijetzerck

Tietjerksteradeel

zie Tietjerk

Timertsma

Idaarderadeel

voorm. state

Timerts-meer

Idaarderadeel

meer

Tirns

Wymbritseradeel

dorp

Titema

Gaasterland

zie Tietema

Tjaard

Leeuwarderadeel

gehucht

Tjaard Op de

Dongeradeel Oost

zie Taard Op De

Tjaarda

Dantumadeel

voorm. state

Tjaard-Dijk De

Algemeen

binnendijk

Tjaarder-Brug (De)

Leeuwarderadeel

brug

Tjaarder-Dijk

Leeuwarderadeel

weg

Tjaarder-Vaart (De)

Leeuwarderadeel

water

Tjaards-Meer

Idaarderadeel

meertje

Tjaard-Zijl (De)

Wymbritseradeel

sluis

Tjaerda

Dantumadeel

zie Tjaarda

Tjalbert

Aengwirden

zie Tjallebert

Tjalhuizen

Wymbritseradeel

zie Tjallehuizum

Tjalleberd

Aengwirden

dorp

Tjalleberd-Lunjeberd-Gersloot-Terband e.d

Aengwirden

kerk. gemeente

Tjallehuizum

Wymbritseradeel

dorp

Tjallinga

Ferwerderadeel

voorm. state

Tjallinga

Ferwerderadeel

voorm. state

Tjallingsmeer

Workum

meertje

Tjalma

Dongeradeel West

voorm. state

Tjebbinga

Hennaarderadeel

voorm. state

Tjeerd

Dongeradeel Oost

zie Tead

Tjeintgum

Baarderadeel

gehucht

Tjepma

Idaarderadeel

zie Langstek

Tjeppema

Wymbritseradeel

zie Teppema

Tjepperbuur

Hennaarderadeel

gehucht

Tjerkgaast

Doniawarstal

dorp

Tjerkgaast-Doniaga-St._Nicolaasga-Idskenhuizen-En-Legemeer

Doniawarstal

kerk. gemeente

Tjerksma

Idaarderadeel

voorm. state

Tjerkwerd

Wonseradeel

dorp

Tjerkwerd-en-Dedgum

Wonseradeel

kerk. gemeente

Tjerkwerder-Polder (De-)

Wonseradeel

polder

Tjerkwerder-Zijl (De)

Wonseradeel

sluis

Tjerne-Meer

Utingeradeel

meertje

Tjessens

Dongeradeel West

state

Tjessens

Achtkarspelen

voorm. state

Tjessens

Barradeel

voorm. state

Tjessinga

Leeuwarderadeel

voorm. state

Tjessinga (Groot)

Barradeel

voorm. state

Tjessinga (Klein)

Barradeel

voorm. state

Tjessingaweg

Algemeen

weg

Tjetsma

Idaarderadeel

zie Tjesma

Tjeukemeer (Het)

Lemsterland

meer

Tjinzerburen

Idaarderadeel

zie Tzjinserburen.

Tjisseburen

Idaarderadeel

zie Tzjinserburen.

Tjoele (De)

Achtkarspelen

huis

Tjonger (De)

Algemeen

zie Kuinder (de)

Tjum

Franekeradeel

dorp

Tjummarum

Barradeel

dorp

Tjummarumer-Horn

Barradeel

buurt

Tjummarumer-Tille

Barradeel

zie Hooge-zijl

Tjummarumer-Vaart

Barradeel

water

Tjummarumer-Vischvaart

Barradeel

water

Toerle De

Dantumadeel

gehucht

Toetsma (Klein-)

Idaarderadeel

voorm. state

Toetsmeer (Het)

Idaarderadeel

meertje

Tokmaland

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Eilandje

Tollinga

Kollumerland en Nieuw Kruisland

zie Follinga

Tollingsloot

Gaasterland

water

Tolsum

Franekeradeel

buurt

Tolsumerzijl

Franekeradeel

sluis

Tonnaweerd

Dongeradeel West

zie Ternaard

Tootmeer (Het)

Wonseradeel

meertje

Toppenhuizen

Wymbritseradeel

zie Oppenhuizen

Tornwerd

Hennaarderadeel

huis

Tour Du

Het Bildt

voorm. state

Toutenburg

Leeuwarderadeel

voorm. slot

Toutenburg

Tietjerksteradeel

zie Tautenburg

Traan (De)

Haskerland

buurt

Traan (De)

Ferwerderadeel

vaart

Triemen (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Buurt

Tritsema

Franekeradeel

voorm. state

Tritsum

Franekeradeel

gehucht

Tronde

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Tronder-Haar

Stellingwerf-Oosteinde

Heuvel

Trophorne

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Truird

Leeuwarderadeel

zie Truurd

Truurd

Leeuwarderadeel

buurt

Truurderdijk (De)

Leeuwarderadeel

Weg

Trynjewiel

Doniawarstal

meertje

Trynwouden

Tietjerksteradeel

landstreek

Tsigera

Dongeradeel West

voorm. state

Tuitsma

Idaarderadeel

Zathe

Twijtel

Stellingwerf Westeinde

buurt

Twijzel

Achtkarspelen

dorp

Twijzel-en-Kooten

Achtkarspelen

kerk. gemeente

Twixel (Kleine-)

Idaarderadeel

voorm. state

Tylahuizum

Wymbritseradeel

zie Tjallehuizen

Tyltjesdam

Algemeen

plaats

Tynje (De)

Leeuwarderadeel

water

Tynje-dijk (De)

Leeuwarderadeel

weg

Tynje-zet (De)

Leeuwarderadeel

vroeger een overtogt

Tyrnse

Leeuwarderadeel

zie Teerns

Tzeintgum

Tietjerksteradeel

zie Tjeintgum