Saakma

Dantumadeel

voorm. state

Saard

Wonseradeel

gehucht

Saenland

Hennaarderadeel

zie Sonderland

Salwerd

Franekeradeel

buurt

Salwerd

Franekeradeel

buiten

Sand (het)

Hennaarderadeel

Zathe

Sandbrekken (De)

Dantumadeel

Meer

Sandfirde

Wymbritseradeel

dorp

Sandfirder-Ryp (De)

Wymbritseradeel

zie Ryp (De)

Sandgaast

Wymbritseradeel

gehucht

Sandhuizen

Stellingwerf Westeinde

gehucht

Sanding (De Esumer-)

Smallingerland

voorm. meer

Sanding (De Oudegasster-)

Smallingerland

meer

Sanding (De Smalle-Eester-)

Smallingerland

meer

Sanding (De Wester-)

Smallingerland

meer

Sanding (De Wybe-)

Smallingerland

voorm. meer

Sanding (De)

Tietjerksteradeel

meer

Sandmeer (Het Groote-)

Tietjerksteradeel

meer

Sandmeer (Het Groote-)

Gaasterland

meertje

Sandmeer (Het Kleine-)

Tietjerksteradeel

meer

Sandpoel (De)

Gaasterland

Meer

Sandvoorde

Gaasterland

meer

Sandvoorder-Hoofd (Het)

Gaasterland

hoek van kust

Sandvoort

Wymbritseradeel

zie Sandfirde

Sandwater (Het)

Smallingerland

voorm. meertje

Santfurde

Wymbritseradeel

zie Sandfirde

Sardingen

Stellingwerf-Oosteinde

zie Jardingen

Saskera

Ferwerderadeel

voorm. state

Sassinga

Hennaarderadeel

voorm. state

Sassinga-Ryd

Hennaarderadeel

water

Saunlean

Hennaarderadeel

Buurt

Saunleanster-Huizen

Hennaarderadeel

buurt

Sayter (De Naauwe-)

Idaarderadeel

Water

Sayter (De)

Idaarderadeel

Meertje

Schalkedam

Algemeen

dam

Schalke-Pyp

Tietjerksteradeel

Water

Schalsum

Franekeradeel

dorp

Schansen (De)

Tietjerksteradeel

voorm. schansen

Schanser-brug

Tietjerksteradeel

Brug

Schansmeer

Stellingwerf Westeinde

meertje

Scharhuizen

Doniawarstal

buurt

Scharl

Hemelumer-Oldephaert

voorm. dorp

Scharneburen

Wonseradeel

buurt

Scharnegoutum

Wymbritseradeel

dorp

Scharnegoutum-en-Loinga

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Scharnehuizum

Achtkarspelen

voorm. hofstede

Scharren (De)

Doniawarstal

gehucht

Scharre-Wiel (De)

Doniawarstal

water

Scheene (De)

Stellingwerf Westeinde

watertje

Schelling (Ooster-)

Terschelling

Gedeelte

Schelling (Ooster-)

Terschelling

zie Hoorn

Schelling (Wester-)

Terschelling

Dorp

Schelling (Wester-)

Terschelling

Gedeelte

Scheltama

Menaldumadeel

voorm. adellijke state

Scheltama

Dongeradeel West

voorm. state

Scheltama

Ferwerderadeel

voorm. state

Scheltinga

Achtkarspelen

voorm. state

Scheltinga

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Scheltinga

Schoterland

voorm. state

Scheltinga

Idaarderadeel

zie Friesma

Schenkenschans

Menaldumadeel

Buurt

Schenkenschans

Ferwerderadeel

voorm. state

Schenkinsma

Leeuwarderadeel

zie Wiarda-state

Schepper

Achtkarspelen

zie Boelens

Scherpenzeel

Stellingwerf Westeinde

dorp

Scherpenzeel-Spanga-Munnekeburen-en-Nijetryne

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Schettens

Wonseradeel

dorp

Schiemeer

Wonseradeel

voorm. meertje

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

grietenij

Schiermonnikoog

Dantumadeel

voorm. landhuis

Schiersloot De

Dantumadeel

water

Schilkampen

Leeuwarderadeel

buurt

Schillaard

Baarderadeel

dorp

Schillaard (Proosdij-Van-)

Wonseradeel

zie Oegeklooster

Schillaardervaart

Baarderadeel

vaart

Schingen

Menaldumadeel

dorp

Schingen-en-Slappeterp

Menaldumadeel

kerk. gemeente

Schipsloot (Broer-Jan-Klaassens)

Opsterland

vaart

Schipsloot (De Oude-)

Opsterland

onderscheidene vaarten

Schipsloot (De)

Haskerland

vaart

Scholbalg (De)

Algemeen

plaats

Schoor

Dongeradeel West

buurt

Schoot (Nije- en Olde-)

Schoterland

zie Nieuweschoot

Schoterbrug

Schoterland

gehucht

Schoterland

Schoterland

grietenij

Schoterschans

Schoterland

voorm. schans

Schoter-Uiterdijken

Schoterland

streek lands

Schoterwerf

Schoterland

zie Schoterland

Schoterwoud

Schoterland

bosschen

Schoterzijl (De)

Schoterland

sluis

Schouw (De Nieuwe-)

Utingeradeel

zie Nieuweschouw (De)

Schouw (De Oude-)

Haskerland

overzetveer

Schraard

Wonseradeel

dorp

Schraarder-Vaart (De)

Wonseradeel

water

Schraarder-Zijl

Wonseradeel

sluis

Schradijk (De)

Leeuwarderadeel

dijk

Schradijks-End

Leeuwarderadeel

buurt

Schrans (De)

Leeuwarderadeel

buurt

Schrans (De)

Leeuwarderadeel

watertje

Schrappinga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. landhuis

Schrins

Baarderadeel

gehucht

Schroetsma

Tietjerksteradeel

voorm. state

Schuilenburg

Tietjerksteradeel

buurs

Schuilenburg

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

huis

Schuilenburger-Vallaat (De)

Tietjerksteradeel

voorm. verlaat

Schuinja-Buurt

Gaasterland

Buurt

Schuitegat (Het)

Terschelling

Vaarwater

Schuitegat (Het)

Ameland

Water

Schuitel-meertje

Wymbritseradeel

meertje

Schutsma

Idaarderadeel

Landhoeve

Selmien

Opsterland

gehucht

Sennaar (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Zwemmer (De)

Sensmeer

Wonseradeel

gehucht

Sensmeer (Het)

Wonseradeel

voorm. meer

Sexbierum

Barradeel

dorp

Sexbierumer-Horn

Barradeel

gehucht

Sexbierumer-Vaart

Barradeel

water

Sibada

Hennaarderadeel

voorm. state

Sibe-Sloot (De)

Doniawarstal

water

Sibetsma

Dongeradeel West

voorm. state

Sibrandaburen

Rauwerderhem

zie Sybrandahuis

Sickema

Achtkarspelen

state

Sickema

Dantumadeel

voorm. state

Sickema

Franekeradeel

voorm. state

Sickema

Utingeradeel

voorm. state

Sickema

Wymbritseradeel

voorm. state

Sickinga

Schoterland

voorm. state

Sickinga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Siegersklooster

Tietjerksteradeel

zie Sigerswolde

Siercksma

Leeuwarden

voorm. state

Sierdswiel (Het)

Tietjerksteradeel

meertje

Sierksmahuis

Leeuwarden

voorm. aanz. huis

Siersma

Menaldumadeel

voorm. state

Sieubed

Tietjerksteradeel

Meertje

Sigera

Ferwerderadeel

voorm. state

Sigerswolde

Opsterland

dorp

Sigerswolde

Tietjerksteradeel

voorm. klooster

Signeda

Dongeradeel West

voorm. state

Signeda

Achtkarspelen

voorm. state

Sijewier

Dantumadeel

hoeve

Sijongadijk

Wonseradeel

zie Sijungadijk

Sijons

Hennaarderadel

voorm. state

Sijonsberg

Dongeradeel Oost

zie Sionsberg

Sijorda

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

zie Sjoerda

Sijungadijk

Wonseradeel

buurt

Sillaardermeer

Wonseradeel

voorm. meer

Silmien

Opsterland

zie Selmien

Sion

Dongeradeel Oost

voorm. klooster

Siongadijk

Wonseradeel

zie Sijungadijk

Sionsberg

Dantumadeel

voorm. uithof

Siorda

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Sjoerda

Sipkemeer

Wymbritseradeel

meer

Sippens

Hennaarderadeel

gehucht

Sirip

Terschelling

zie Seerijp

Sirtema

Menaldumadeel

zie Grovestins

Sitlum

Franekeradeel

voorm. stat.

Sittens

Hennaarderadeel

huis

Sixbierum

Barradeel

zie Sexbierum

Sixma

Rauwerderhem

voorm. state

Sixma

Tietjerksteradeel

voorm. state

Sixma

Leeuwarden

zie Siercksma

Sixma

Barradeel

zie Sixma van Andla

Sixma-van Andla

Barradeel

voorm. state

Sixtabara

Barradeel

zie Sexbierum

Sjaarda

Hennaarderadeel

voorm. state

Sjaardahuis

Wymbritseradeel

voorm. stins

Sjaardahuis (Foppe-)

Wymbritseradeel

voorm. stins

Sjaardasloot De

Algemeen

water

Sjoerda

Dongeradeel Oost

voorm. state

Sjoerda

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Sjoerda

Tietjerksteradeel

voorm. state

Sjoerda-Sloot

Rauwerderhem

water

Sjoukesloot

Utingeradeel

water

Sjukma

Dongeradeel Oost

voorm. state

Sjungadijk

Wonseradeel

zie Sijungadijk

Sjuxma

Dongeradeel West

voorm. state

Sjuxma

Dongeradeel West

voorm. state

Slagtedijk De

Algemeen

dijk

Slagtedijk De (Ut)

Algemeen

dijk

Slappeterp

Menaldumadeel

dorp

Slikkenburg

Stellingwerf Westeinde

zie Slykenburg

Sloot (De Monnike-)

Algemeen

reede

Slooten

Slooten

kerk. ring

Slooten

Slooten

stad

Slooten (De Klokslag-Van-)

Slooten

streek lands

Slooter-meer (Het)

Algemeen

meer

Slot (Het)

Doniawarstal

voorm. state

Slotervar

Gaasterland

meertje

Slykenburg

Stellingwerf Westeinde

buurt

Slyp

Hennaarderadeel

Buurt

Smalbrugge

Wymbritseradeel

zie Smallebrugge

Smallebrugge

Wymbritseradeel

dorp

Smalle-Ee

Smallingerland

gehucht

Smalle-Eester Zanding (De)

Smallingerland

meer

Smalle-Neester-Sanding (De)

Smallingerland

zie Smalle-Eester Zanding (De)

Smaller-Eester-Konvent

Smallingerland

voorm. abdij

Smallinger-Ee

Smallingerland

zie Smalle-Ee

Smallingerland

Smallingerland

grietenij

Smallinger-Opeinde

Smallingerland

zie Opeinde

Smeerpot (De)

Utingeradeel

water

Smellingera-Landt

Smallingerland

zie Smallingerland

Smilder-Meer (Het)

Stellingwerf-Oosteinde

meertje

Sminia

Hennaarderadeel

state

Sminia

Ferwerderadeel

voorm. state

Sminia

Utingeradeel

voorm. state

Sminia

Tietjerksteradeel

zie Aysma

Snakkeburen

Leeuwarderadeel

gehucht

Snakkerburen

Tietjerksteradeel

gehucht

Snakkerburen

Leeuwarderadeel

gehucht

Snakkerburen

Tietjerksteradeel

gehucht

Sneca

Sneek

zie Sneek

Sneek

Sneek

arr.

Sneek

Sneek

kanton

Sneek

Sneek

klass.

Sneek

Sneek

ring

Sneek

Sneek

stad

Sneeker (De Klokslag-Van-)

Sneek

klokslag

Sneeker-Meer Het

Algemeen

meer

Sneeker-Oud-Kerkhof

Doniawarstal

hoek lands

Sneeker-Vaart De

Algemeen

vaart

Sneeker-Vaart De Oude

Algemeen

vaart

Sneeker-Vijfga

Wymbritseradeel

vijf dorpen

Sneisdam

Wonseradeel

hoeve

Snikzwaag

Haskerland

voorm. dorp

Snikzwager Polder

Haskerland

polder

Snikzwager Vaart (De)

Haskerland

vaart

Snits

Sneek

zie Sneek

Solkama

Doniawarstal

Buurt

Solkama

Wymbritseradeel

voorm. state

Solkama

Doniawarstal

voorm. state

Solkama

Doniawarstal

voorm. state

Sondel

Gaasterland

dorp

Sondeler Bergen (De)

Gaasterland

bouwlanden

Sondelerlaan (De)

Gaasterland

weg

Sondeler-Leijen (De)

Gaasterland

meertje

Sondeler-Ybert (De)

Gaasterland

gehucht

Sonderland

Hennaarderadeel

huis

Sonnega

Stellingwerf Westeinde

voorm. dorp

Sool (De)

Doniawarstal

Vaart

Sopsum

Franekeradeel

gehucht

Sormorre

Utingeradeel

gehucht

Sotterum

Wonseradeel

buurt

Spakezijl

Wonseradeel

sluis

Spanga

Stellingwerf Westeinde

dorp

Spanga Wetering (De)

Stellingwerf Westeinde

water

Spanheim

Hennaarderadeel

zie Spannum

Spanjaardsdijk (De)

Leeuwarden

weg

Spanjaardsgat (het Nieuwe-)

Algemeen

vaarwater

Spanjaardsgat (het Oude-)

Algemeen

voorm. vaarwater

Spankamp (De)

Hennaarderadeel

zie Spannumerterpen

Spannum

Hennaarderadeel

dorp

Spannum

Hennaarderadeel

dorp

Spannumerterpen

Hennaarderadeel

stuk laag land

Sparjebirt

Opsterland

gehucht

Speersterhuizen

Rauwrderhem

gehucht

Spekland (Het)

Utingeradeel

eiland

Spieringer-Sloot (de)

Ameland

water

Spijkerboor

Idaarderadeel

Gedeelte

Spriens

Dongeradeel West

gehucht

Sprong (De)

Baarderadeel

voorm. state

Spyk

Hennaarderadeel

gehucht

Spyker (De)

Dongeradeel West

voorm. state

Spyker (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. stins

Spykerboor

Utingeradeel

gedeelte

Spykerboor

Achtkarspelen

gehucht

Spyktille

Hennaarderadeel

Brug

Stania

Tietjerksteradeel

buiten

Stania

Achtkarspelen

voorm. state

Stania

Ferwerderadeel

voorm. state

Stania-Buren

Ferwerderadeel

buurt

Stania-Land

Achtkarspelen

streek lands

Stapert

Wymbritseradeel

gehucht

Stapert

Hennaarderadeel

voorm. state

Statendijk (De)

Stellingwerf Westeinde

binnendijk

Statendijk (De)

Dongeradeel Oost

dijk

Statum

Wonseradeel

voorm. gehucht

Stauria

Stavoren

zie Stavoren

Stavorder-Meer (Het Noorder-)

Stavoren

polder

Stavorder-Meer (Het)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. meer

Stavorder-Meer (Het-Zuider-)

Stavoren

polder

Stavorder-Zijl (De)

Stavoren

sluis

Stavoren

Stavoren

stad

Stavoren (Kasteel-Te)

Stavoren

voorm. kasteel

Stavoren (Klokslag-Van-)

Stavoren

klokslag

Stedehouders

Menaldumadeel

voorm. state

Stedema

Tietjerksteradeel

voorm. state

Steeginga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Steegmans-Bosch

Achtkarspelen

boschje

Steenga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Steenharst

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Buurt

Steenharster-Tille

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Brug

Steenhuis (Het)

Haskerland

voorm. stins

Steenkerk

Aengwirden

zie MariŽnbosch

Steenpoel

Stellingwerf-Oosteinde

meertje

Steens

Leeuwarderadeel

zie Stiens

Steerhem

Stavoren

zie Stavoren

Steggerda

Stellingwerf Westeinde

dorp

Steggerda-en-Finkega

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Steggerderburen

Stellingwerf Westeinde

buurt

Steggerder-Sloot (De)

Stellingwerf Westeinde

water

Stegginga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Stehouders

Menaldumadeel

zie Stedehouder

Stellingwerf

Algemeen

voorm. landstreek

Stellingwerf Westeinde

Stellingwerf Westeinde

grietenij

Stellingwerf-Oosteinde

Stellingwerf-Oosteinde

grietenij

Stelp (De)

Baarderadeel

hofstede

Sterkenburg

Dantumadeel

voorm. state

Sterkenburg

Ferwerderadeel

voorm. state

Stiens

Leeuwarderadeel

dorp

Stiens

Leeuwarderadeel

kerk. ring

Stienser-Wydemeer

Leeuwarderadeel

voorm. meer

Stienstra

Dongeradeel Oost

zie Stinstra

Stienzer-Nieuwland

Leeuwarderadeel

streek land

Stienzer-Oudland

Leeuwarderadeel

streek land

Stienzer-Vaart (De)

Leeuwarderadeel

water

Stilleven

Tietjerksteradeel

voorm. landhuis

Stinstra

Dongeradeel West

voorm. state

Stinstra

Dongeradeel Oost

voorm. state

Stokwier

Tietjerksteradeel

voorm. state

Stortemelk

Algemeen

vaarwater

Stortemelk (Het Noorder-)

Algemeen

Zeegat

Stortum

Terschelling

Buurt

Streek (De)

Dongeradeel Oost

Buurt

Stroobos Het Friesche

Achtkarspelen

gehucht

Stroomsloot (De)

Barradeel

Water

Stylsma

Dantumadeel

voorm. state

Suameer

Tietjerksteradeel

dorp

Suameerder-Heide (De)

Tietjerksteradeel

heideveld

Suameerder-Meer (De)

Tietjerksteradeel

meer

Suawoude

Tietjerksteradeel

dorp

Suawoude-en-Tietjerk

Tietjerksteradeel

kerk. gemeente

Sudera-Meer

Tietjerksteradeel

zie Suameer

Suffenstra (Groot-)

Idaarderadeel

voorm. state

Suffenstra (Klein-)

Idaarderadeel

voorm. state

Suidereg

Wonseradeel

zie Surig

Su-Meer

Tietjerksteradeel

zie Suameer

Surhuis

Achtkarspelen

zie Surhuizum

Surhuisterveen

Achtkarspelen

dorp

Surhuisterveen De Vaart van

Achtkarspelen

water

Surhuizum

Achtkarspelen

dorp

Surig

Wonseradeel

dorp

Suriger-Oord

Wonseradeel

hoek land

Suriger-Slaperdijk

Wonseradeel

dijk

Suringe

Wonseradeel

zie Surig

Sutherhusum

Achtkarspelen

zie Surhuizum

Suwald

Tietjerksteradeel

zie Suawoude

Suwa-Meer

Tietjerksteradeel

zie Suameer

Suwensera

Franakeradeel

zie Sweins

Suwoude

Tietjerksteradeel

zie Suawoude

Swaanwerd

Baarderadeel

gehucht

Swaanwerdermeer (Het)

Baarderadeel

voorm. meertje

Swaard

Leeuwarderadeel

buurt

Swaardeburen

Barradeel

gehucht

Swanepolle

Menaldumadeel

gehucht

Sweins

Franekeradeel

dorp

Swette (De)

Algemeen

Landrug

Swette-Horne

Menaldumadeel

buurt

Swichem

Leeuwarderadeel

dorp

Swin (De)

Idaarderadeel

Water

Swin (Het)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Meertje

Swin (Het)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

meertje

Swingma

Barradeel

voorm. state

Swyghem

Hennaarderadeel

dorp

Swyghem

Leeuwarderadeel

zie Swichem

Swyns

Hennaarderadeel

gehucht

Swynserhuis

Leeuwarderadeel

voorm. state

Syarda

Algemeen

zie Sjaarda en Sjaardama

Sybrandaburen

Rauwerderhem

dorp

Sybrandaburen-en-Terzool

Rauwerderhem

kerk. gemeente

Sybrandabuurster-Vaart (De)

Rauwerderhem

vaart

Sybrandabuurster-Zijl (De)

Rauwerderhem

sluis

Sybrandahuis

Dantumadeel

dorp

Sybrandahuis

Dongeradeel Oost

gehucht

Sybrandahuizen

Wymbritseradeel

voorm. plaats

Sydsingawier

Wymbritseradeel

voorm. plaats

Sydswert

Wonseradeel

buurt

Syewier

Dantumadeel

hoeve

Sygerswolde

Opsterland

zie Sigerswolde

Syns

Wonseradeel

gehucht

Synserburen

Idaarderadeel

zie Tsinzeraburen

Syons

Hennaarderadeel

zie Sijons

Sypen

Doniawarstal

meertje

Sypen (De Ooster-)

Doniawarstal

meertje

Sypen (De Teroelster-)

Doniawarstal

meer

Sypen (De Wester-)

Doniawarstal

meertjes

Sypens

Hennaarderadeel

zie Sippens

Syswerd

Wonseradeel

zie Sydswert

Syteburen

Idaarderadeel

gehucht

Sytgema

Haskerland

zie Sytjema

Sythuizen

Haskerland

buurt

Sytinga

Wymbritseradeel

voorm. state

Sytjeburen

Idaarderadeel

zie Syteburen

Sytjema

Ferwerderadeel

voorm. state

Sytzama

Barradeel

voorm. state

Sytzama

Ferwerderadeel

voorm. state

Sytzama

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. state

Sytzama, Arum

Wonseradeel

voorm. state

Sytzama, Kimswerd

Wonseradeel

voorm. state

Szuerhusen

Achtkarspelen

zie Surhuizum