Raard

Dongeradeel West

buurt

Raard

Dongeradeel West

dorp

Raardaburen

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. buurt

Raarder-Terp

Dongeradeel West

terp of hoogte

Raken (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

boerenhofsteden

Ramminga

Schoterland

zie Paauwenburg

Rapenburg

Leeuwarderadeel

Buurt

Rauwerd

Rauwerderhem

dorp

Rauwerd

Rauwerderhem

kanton

Rauwerd

Dongeradeel West

zie Raard

Rauwerda-Huizen

Idaarderadeel

zie Roordahuizum

Rauwerd-en-Irnsum

Rauwerderhem

kerk. gemeente

Rauwerderhem

Rauwerderhem

grietenij

Rauwerder-Nieuwland

Rauwerderhem

polder

Rebert

Hennaarderadeel

zie Kubaard

Reen

Hennaarderadeel

zie Rien

Reenstra

Hennaarderadeel

zie Rienstra

Reigerspoel

Opsterland

meertje

Reinarda

Wymbritseradeel

voorm. state

Reitsum

Ferwerderadeel

dorp

Reitsum-Genum-en-Lichtaard

Ferwerderadeel

kerk. gemeente

Remkema

Ferwerderadeel

voorm. state

Rewerd

Baarderadeel

gehucht

Reynalda

Ferwerderadeel

voorm. state

Rhala (Klein-)

Ferwerderadeel

voorm. state

Rhyn (De Oude-)

Doniawarstal

voorm. vaarwater

Rhyn (De Oude-)

Lemsterland

water

Rhyn (De)

Lemsterland

water

Rhyn (Nije-)

Doniawarstal

vaart

Riddersma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Ried

Franekeradeel

dorp

Ried (De Muyse-)

Tietjerksteradeel

zie Muyse-Ried (De)

Ried (De)

Tietjerksteradeel

meer

Ried (De)

Menaldumadeel

rivier

Ried-en-Boer

Franekeradeel

kerk. gemeente

Riedmeer (Het)

Wymbritseradeel

meer

Rien

Hennaarderadeel

buurt

Rienckema

Dongeradeel West

voorm. state

Rienksma

Dongeradeel West

voorm. state

Rienstra

Hennaarderadeel

voorm. satte

Rijnsloot (De)

Lemsterland

water

Rijp (De)

Ferwerderadeel

zie Ryp (De)

Rijsbergen

Schiermonnikoog

voorm. brug

Rijtseterp

Wonseradeel

gehucht

Rijtseterp

Wonseradeel

zie Ritseburen

Rinckinga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Ringdijk (De)

Wymbritseradeel

Dijk

Ringe-Lollum

Wonseradeel

zie Lollum

Ringia

Menaldumadeel

voorm. state

Ringwiel (De)

Wymbritseradeel

Meer

Rinia

Leeuwarderadeel

voorm. state

Rinsema

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Rinsma, Dantumawoude

Dantumadeel

state

Rinsma, Driezum

Dantumadeel

state

Rinsumageest

Dantumadeel

dorp

Rinsumageest-en-Sybrandahuis

Dantumadeel

kerk. gemeente

Rintjema

Dongeradeel Oost

voorm. state

Rintje-Poel

Wymbritseradeel

meer

Rinusburg

Algemeen

voorm. sterke stad

Ripkema-Sloot (De)

Haskerland

Water

Risens

Leeuwarderadeel

Buurt

Riseperkampen

Stellingwerf Westeinde

zie Rysberkampen

Rispens

Hennaarderadeel

voorm. state

Ritsebuurster-Polder (De)

Wonseradeel

polder

Ritsumaburen

Menaldumadeel

zie Ritsumazijl

Ritsumazijl

Menaldumadeel

buurt

Rodenburg

Doniawarstal

voorm. state

Roedersma

Franekeradeel

voorm. state

Roehel

Schoterland

zie Rohel

Roekenest (Het)

Gaasterland

voorm. hoeve

Rogsloot (De)

Idaarderadeel

Water

Rohel

Schoterland

voorm. dorp

Rolkema

Leeuwarden

voorm. stins

Rollema

Idaarderadeel

voorm. state

Rommertsmeer (Het)

Idaarderadeel

meer

Roodhuis

Hennaarderadeel

buurt

Roodhuis (Het)

Menaldumadeel

zie Dotinga

Roodhuis (Het)

Utingeradeel

zie Oenema

Roodkerk

Dantumadeel

dorp

Roohel

Achtkarspelen

gehucht

Roorda

Barradeel

voorm. state

Roorda

Dongeradeel West

voorm. state

Roorda

Doniawarstal

voorm. state

Roorda

Ferwerderadeel

voorm. state

Roorda, Grouw

Idaarderadeel

voorm. state

Roorda, Warrega

Idaarderadeel

voorm. state

Roorda-Huis

Utingeradeel

zie Oenema

Roordahuizum

Idaarderadeel

dorp

Roordama

Barradeel

voorm. state

Roordama

Franekeradeel

voorm. state

Roordama

Hennaarderadeel

voorm. state

Ropta

Dongeradeel Oost

voorm. state

Ropta (Groot)

Barradeel

voorm. state

Roptavaart

Barradeel

water

Roptazijl

Barradeel

sluis

Rosema

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Roshuister-meer

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

meertje

Rostergaast

Schoterland

zie Rotstergaast

Rotna

Schoterland

zie Rottum

Rotstergaast

Schoterland

gehucht

Rotsterhaule

Schoterland

dorp

Rotster-Sloot (De)

Schoterland

zie Rotte-sloot (De)

Rotten

Schoterlann

zie Rottum

Rotterda

Rauwerderhem

voorm. state

Rotte-Sloot (De)

Schoterland

voorm. water

Rottevalle

Achtkarspelen

dorp

Rottum

Schoterland

dorp

Rugahuister-Zee

Gaasterland

poeltje

Rugahuizen

Gaasterland

dorp

Ruigahuizen

Gaasterland

zie Rugahuizen

Ruige-Lollum

Wonseradeel

zie Lollum

Rumeda

Hennaarderadeel

voorm. state

Russchen

Stellingwerf Oosteinde

huis

Russische-Zeegat (Het)

Algemeen

vaarwater

Rustenburg

Tietjerksteradeel

Herberg

Ruurdzijl (De)

Wonseradeel

sluis

Ryn De

Algemeen

water

Ryp (De)

Ferwerderadeel

gehucht

Ryp (De)

Wymbritseradeel

gehucht

Ryp (De)

Menaldumadeel

zie Dronrijp

Rypend

Wonseradeel

buurt

Ryperkerk

Tietjerksteradeel

dorp

Ryperkerk-en-Hardegarijp

Tietjerksteradeel

kerk. gemeente

Rys

Gaasterland

buurt

Rys

Gaasterland

landgoed

Rysberkampen

Stellingwerf Westeinde

buurt