Paarden-Markt (De)

Algemeen

plaat

Paasens

Dongeradeel-Oost

zie Paesens

Paauwen-Burg

Schoterland

landgoed

Paddehuis

Wonseradeel

voorm. state

Padsloot (De)

Stellingwerf Westeinde

water

Paesens

Dongeradeel Oost

dorp

Paesens De

Dongeradeel Oost

voorm rivier

Pale-Meer

Opsterland

Meertje

Palen (De Friesche-)

Opsterland

zie Friesche-Palen

Palesloot (de)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Palma (Groot-)

Idaarderadeel

voorm. state

Palma (Klein-)

Idaarderadeel

voorm. state

Palse-Poel

Wymbritseradeel

meertje

Pandegra en Panderga

Wonseradeel

zie Parrega

Papema-Stins

Baarderadeel

voorm. stins

Papinga

Baarderadeel

voorm. state

Papinga-Stins

Leeuwarden

voorm. stins

Papinge-Fenne

Leeuwarden

voorm. stuk land

Parega

Wonseradeel

zie Parrega

Parmeer (Het)

Wonseradeel

zie Parregastermeer

Parrega

Wonseradeel

dorp

Parrega-Hieslum-en-Greonterp

Wonseradeel

kerk. gemeente

Parregaster-Meer (Het)

Wonseradeel

meer

Pasens

Dongeradeel-Oost

zie Paesens

Patmos

Schiermonnikoog

huis

Payma

Ferwerderadeel

voorm. state

Payzijl

Franekeradeel

sluis

Peaam

Wonseradeel

zie Piaam

Pean

Idaarderadeel

gehucht

Peen

Idaarderadeel

zie Pean

Pein (De)

Smallingerland

Opeinde

Peins

Franekeradeel

dorp

Peins-en-Sweins

Franekeradeel

kerk. gemeente

Peinseraga

Franekeradeel

zie Peins

Penningum

Wonseradeel

zie Pingjum

Pepema-Fenne

Leeuwarden

zie Papinga-Fenne

Peperga

Stellingwerf Westeinde

dorp

Peperga-en-Blesdijke

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Petersbara

Barradeel

zie Pietersbierum

Petersberum

Barradeel

zie Pietersbierum

Petterhuister-State

Leeuwarderadeel

voorm. state

Peyma

Dongeradeel West

voorm. state

Peyns

Franakeradeel

zie Peins

Peynseraga

Franakeradeel

zie Peins

Piaam

Wonseradeel

dorp

Piekemeer (Het)

Wymbritseradeel

meer

Piel (Het)

Wymbritseradeel

water

Pier (Groote-)

Wonseradeel

zie Osinga

Pier-Christiaans-Oosterzee-Sloot

Lemsterland

zie Oosterzee-sloot

Pier-Foppes-Bonningahuis

Wonseradeel

zie Bonninga

Piersmeer (het)

Wonseradeel

Meer

Pietersbarra

Barradeel

zie Pietersbierum

Pietersbierum

Barradeel

dorp

Pietersburen

Leeuwarden

buurt

Pijphorne

Menaldumadeel

zie Bolswarder-Brug

Pikmeer

Idaarderadeel

meer

Pingjum

Wonseradeel

dorp

Pingjum (Lutje-)

Wonseradeel

buurt

Pingjum-en-Surich

Wonseradeel

kerk. gemeente

Pingjum-en-Witmarsum

Wonseradeel

Doopsgez. kerk

Pingjumer-Gulden-Halsband

Wonseradeel

dijk

Pingjumer-Rijge

Wonseradeel

voorm. state

Pingjumer-Vaart (De)

Wonseradeel

vaart

Pingmeer

Idaarderadeel

meertje

Pinjum

Wonseradeel

zie Pingjum

Pinkegat

Algemeen

Vaarwarter

Pipema

Wonseradeel

voorm. state

Pishorne

Leeuwarderadeel

buurt

Poel (De)

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Poel (De)

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Poelen (De)

Menaldumadeel

buurt

Poelhuizen

Leeuwarderadeel

gehucht

Poelzigt

Tietjerksteradeel

buit.

Polle (De)

Wymbritseradeel

gehucht

Polle (De)

Idaarderadeel

gehucht

Pollen (De)

Het Bildt

zie Bildt-Pollen (Oude-)

Pomp (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

gehucht

Pompsterrijd

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Water

Ponga

Ferwerderadeel

voorm. state

Poorte (Ter)

Menaldumadeel

voorm. uithof

Poortinga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Pophorne

Wymbritseradeel

gehucht

Popma

Ylst

voorm. adellijk huis

Popma

Dongeradeel West

voorm. state

Popmaburen

Ylst

buurt

Poppehuizen

Utingeradeel

zie Poppenhuizen.

Poppengawier

Rauwerderhem

zie Poppingawier

Poppenhuizen

Utingeradeel

gehucht

Poppesteen

Tietjerksteradeel

steen

Poppingawier

Rauwerderhem

dorp

Poppingawierster-Meer

Rauwerderhem

meer

Poppingawierster-Vaart

Rauwerderhem

vaart

Popta

Dongeradeel West

voorm. state

Popta-Gasthuis

Menaldumadeel

gesticht

Porte (De)

Hennaarderadeel

zie Donia

Potmarge (De)

Leeuwarden

vaart

Poutsma

Dongeradeel West

voorm. state

Prandinga

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Prandinge

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. buurt

Prins-Hendrik-Casimirs-Bolwerk

Algemeen

voorm. schans

Putsma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Pyaam

Wonseradeel

zie Piaam

Pylkwier

Leeuwarderadeel

buurt

Pylkwier (Het)

Leeuwarderadeel

meertje