Maanburen

Wonseradeel

gehucht

Maartensklooster (St.)

Franekeradeel

zie Achlumerkonvent

Makkinga

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Makkinga-Elsloo-en-Langedijk

Stellingwerf-Oosteinde

kerk. gemeente

Makkum

Baarderadeel

gehucht

Makkum

Wonseradeel

ring

Makkum

Wonseradeel

vlek

Makkum-en-Kornwerd

Wonseradeel

kerk. gemeente

Makkumer-Meer (Het)

Wonseradeel

meer

Makkumersluis (De)

Wonseradeel

zeesluis

Mallemeer (Het)

Stellingwerf-Oosteinde

poel

Mamermanis

Algemeen

voorm. haven

Mammema

Baarderadeel

state

Manarmanis

Algemeen

voorm. haven

Mansmeer

Opsterland

meertje

Mantgum

Baarderadeel

dorp

Mantgumerzijl (De)

Baarderadeel

voorm. sluis

Mardum (Nye-) en Olde Mardum

Gaasterland

zie Mirden (Nye) Mirden (Olde)

Maren (De)

Gaasterland

Lands.

Mare-Vadosum

Algemeen

zie Wadden (De)

Maria-Parochie

Het Bildt

zie Vrouwenparochie

Maria's-Graf

Achkarspelen

zie Buweklooster

Marienbosch

Aengwirden

voorm. klooster

Marienburg

Leeuwarden

lusttuin

Mariendal

Dongeradeel Oost

zie Sion

Mariengaarde

Ferwerderadeel

voorm. klooster

Marienhof

Opsterland

zie kluis van Dodo

Marne (De)

Algemeen

landschap in Hunsingo

Marne (De)

Wonseradeel

voorm. vaart

Marnedijk (De)

Wonseradeel

dijk

Marnepolder

Wonseradeel

polder

Marnezijl (De)

Wonseradeel

sluis

Marren (De)

Dongeradeel Oost

gehucht

Marrum

Ferwerderadeel

dorp

Marrum-en-Nijkerk

Ferwerderadeel

kerk. gemeente

Marrumer-en-Nijkerkster-Vaart (De)

Ferwerderadeel

water

Marrumer-Vaart

Ferwerderadeel

water

Marschen (De)

Opsterland

Hooi- en weilanden

Marssum

Menaldumadeel

dorp

Marssumerdijk (De)

Menaldumadeel

straatweg

Martena

Leeuwarderadeel

state

Martena

Menaldumadeel

state

Martena

Barradeel

zie Liauckema

Martenahuis

Franeker

oud adellijk huis

Martenahuis

Leeuwarden

oud adellijk huis

Marwird (groot-)

Wonseradeel

voorm. state

Marwird (Klein-)

Wonseradeel

voorm. state

Mattemeer

Stellingwerf-Oosteinde

zie Mallemeer

Meddert

Dongeradeel West

gehucht

Medent

Dongeradeel West

buurt

Medhuizen (Groot-)

Dongeradeel Oost

buurt

Medhuizen (Klein-)

Dongeradeel Oost

buurt

Medum

Franekeradeel

voorm. klooster

Meep (De)

Terschelling

vaarwater

Meer (Het Oude-)

Menaldumadeel

watertje

Meer (Het)

Schoterland

buurt

Meeren (De)

Tietjerksteradeel

buurt

Meershuizen

Tietjerksteradeel

buurt

Meersloot (De)

Idaarderadeel

water

Meersloot (De)

Tietjerksteradeel

water

Meersloot De

Dantumadeel

water

Meerswal

Wonseradeel

gehucht

Meerzigt

Schoterland

landhuis

Meinertsburen

Idaarderadeel

buurt

Meinesloot

Utingeradeel

water

Meinsma-bosch

Tietjerksteradeel

bosch

Mejontsma

Achtkarspelen

voorm. state

Mekkema

Ferwerderadeel

voorm. state

Mekkema

Kollumerland en Niew Kruisland

voorm. state

Melckama

Dantumadeel

voorm. state

Melkmeer (Het)

Wonseradeel

voorm. meer

Melkvaart (De)

Wonseradeel

water

Melkwerum

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Molkwerum

Mellama

Dongeradeel West

voorm. state

Mellema

Dongeradeel Oost

voorm. state

Mellema (Groot-)

Idaarderadeel

voorm. state

Mellema (Klein-)

Idaarderadeel

voorm. state

Mellemameertje

Dongeradeel Oost

meer

Mellinga

Leeuwarderadeel

voorm. state

Menaldum

Menaldumadeel

dorp

Menaldumadeel

Menaldumadeel

grietenij

Menaldumer-Vaart

Menaldumadeel

water

Menamer-Mieden

Menaldumadeel

grote vlakte

Merdum (Nye- en Olde-)

Gaasterland

zie Mirdum (Nye-) en (Oude-)

Merriegat (Het)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

meertje

Meskewier

Utingeradeel

Voorm state

Meskewier

Utingeradeel

voorm. state

Methuizen

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Metselawier

Utingeradeel

zieMeskewier

Metslawier

Dongeradeel Oost

dorp

Metslawierder-vaart De

Dongeradeel Oost

vaart

Metslawier-en-Nijawier

Dongeradeel Oost

kerk. gemeente

Metzingawier

Utingeradeel

voorm. state

Meuker De

Algemeen

vaarwater

Meynesloot (De)

Utingeradeel

water

Middelburen

Smallingerland

gehucht

Middelburen

Smallingerland

voorm. geb.

Middelzee De

Algemeen

voorm. zeeboezem

Midlum

Franekeradeel

dorp

Midsland

Terschelling

dorp

Mieden (De)

Barradeel

landerijen

Mieden (Op-de-)

Wonseradeel

gehucht

Mieden (Oude-)

Tietjerksteradeel

buurt

Miedum

Leeuwarderadeel

dorp

Miedum

Franekeradeel

voorm. klooster

Mieuwemeer

Opsterland

voorm. meer

Mildam

Schoterland

buurt

Minderbroeders-Vaart (De)

Leeuwarden

zie GallileŽn

Minnema

Gaasterland

stins

Minnema

Leeuwarden

voorm. adellijk huis

Minnema

Wonseradeel

voorm. state

Minnertsga

Barradeel

dorp

Minoltsma

Dongeradeel West

voorm. state

Mirden (Nije en Oude-)

Gaasterland

zie Nijemirdum en Oude-Mirdum

Mirns

Gaasterland

buurt

Mirns-en-Bakhuizen

Gaasterland

dorp (2 buurten)

Mirnsterklif

Gaasterland

hoogte

Mockema

Dongeradeel Oost

voorm. state

Mockema (Klein)

Dongeradeel Oost

voorm. state

Moddemeer (Het)

Stellingwerf-Oosteinde

poeltje

Modder (De)

Utingeradeel

voorm. hoeve

Moddergat (Het)

Dongeradeel West

gehucht

Modderige-Gat (Het)

Doniawarstal

water

Mokkema

Dongeradeel Oost

zie Mockema

Molenbuurt

Opsterland

gehucht

Molenensmeer (Het)

Tietjerksteradeel

Meer

Molenhorne

Achkarspelen

voorm. gehucht

Molenvaart (De)

Ferwerderadeel

zie Marrumervaart (De)

Molkwerum

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

vlek

Molkwerumer-Vaart

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Molkwerumer-Zijl (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

sluis

Molla

Utingeradeel

voorm. state

Molma

Hennaarderadeel

gehucht

Moneburen

Wonseradeel

buurt

Monnema

Wonseradeel

voorm.state

Monnik

Ferwerderadeel

Hoeve

Monnik_Oog

Schiermonnikoog

zie Schiermonnikoog

Monnike-Bajum

Baarderadeel

zie Bajum

Monnikebildt

Franekeradeel

gehucht

Monnikebildt (Het Nieuwe- en het Oude-)

Het Bildt

zie Bildt (Het Nieuwe- en het Oude-)

Monnike-Buren

Wonseradeel

gehucht

Monnike-Buren

Stellingwerf Westeinde

zie Munnike-Buren

Monnike-Ee

Smallingerland

zie Ee (Monnike-)

Monnike-Grup

Smallingerland

Water

Monnikemeer (Het)

Barradeel

voorm. meer

Monnikerak (Het)

Haskerland

water

Monnikesloot (De)

Utingeradeel

water

Monnikesloot De

Dantumadeel

water

Monniketille (De)

Baarderadeel

brug

Monnikezijl

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Munnikezijl

Monnikhuis

Hennaarderadeel

hoeve

Monnikhuis

Baarderadeel

voorm. hoeve

Monnikhuis

Menaldumadeel

voorm. uithof

Monnikhuis (Groot-)

Dongeradeel West

voorm. state

Monnikhuis (Klein-)

Dongeradeel West

voorm. state

Monseburen

Hennaarderadeel

gehucht

Monsma

Ferwerderadeel

voorm. state

Moordenaarswoude

Dantumadeel

zie Murmerwoude

Mork (De)

Tietjerksteradeel

zie Murk (De)

Morra

Wymbritseradeel

buurt

Morra

Dongeradeel Oost

dorp

Morra (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Morra-en-Lioessens

Dongeradeel Oost

kerk. gemeente

Morrameer (Het)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

meer

Morra-Wieltje (Het)

Wymbritseradeel

watertje

Morstervaart

Dongeradeel Oost

vaart

Morstervaart

Dongeradeel Oost

water

Muizenrijd

Dantumadeel

zie meertje

Muizeryd (De)

Algemeen

Water

Munnekebildt

Franekeradeel

zie Monnikebildt

Munnekeburen

Stellingwerf Westeinde

dorp

Munnekendammersloot

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Munnikewiel (Het)

Algemeen

Water

Munnikezijl

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Munnikhuis

Baarderadeel

voorm. stins

Murk (De Wijde-)

Tietjerksteradeel

water

Murk (De)

Tietjerksteradeel

water

Murmerwoude

Dantumadeel

dorp

Musel (De)

Rauwerderhem

zie Muzel (De)

Muysseried (de)

Dantumadeel

zie Muizenrijd

Muytzaard (De)

Lemsterland

streek slands

Muzel (De)

Rauwerderhem

riv.

Mynders

Barradeel

zie Minnertsga