Men telt in de prov. Friesland 199 gem. der Herv., welke vijf klassen uitmaken, als die van Leeuwarden, Harlingen, Sneek, Dockum en Herenveen, en 365 kerken hebben, bediend wordende door 214 Predikanten.

Klassen der Hervormde Kerk in Friesland

Leeuwarden

Harlingen

Sneek

Dockum

Heerenveen

 

De klass. van Leeuwarden bevat de vier volgende ringen: Leeuwarden, Stiens, Bergum en Wirdum. Men heeft er 45 gemeenten, met 68 kerken, bediend wordende door 50 Predikanten. Er zijn 50,790 zielen, onder welke 9470 Ledematen (19%).

Leeuwarden

Stiens

Bergum

Wirdum

 

De ring van Leeuwarden, bestaande uit de volgende 9 gemeenten, en daarin telt daarin 18,300 zielen, onder welke 5120 Ledematen en heeft er 12 kerken, welke door 13 Predikanten bediend worden.

 

Aantal

Ledem

%

Leeuwarden (Nederl. gem.)

 

 

 

Leeuwarden (Waalsche gem.)

 

 

 

Dienum

 

 

 

Engelum

 

 

 

Goutum-en-Zwichtum

 

 

 

Hempens-en-Teerns

 

 

 

Huizum

 

 

 

Lekkum-en-Miedum

 

 

 

Marssum

 

 

 

 

 

 

 

 

De ring van Stiens bevat de volgende 13 gemeenten:

Men heeft er 15 kerken, waarin dienst gedaan wordt door dertien Predikanten, en telt er 14,000 zielen onder welke 2000 Ledematen.

 

Aantal

Ledem

%

St. Annaparochie

 

 

 

Beetgum

 

 

 

Berlikum

1100

 

 

Britsum

 

 

 

Finkum-en-Hijum

 

 

 

Hallum

 

 

 

Jelsum

 

 

 

Kornjum

 

 

 

Marum-en-Nykerk

 

 

 

Menaldum

1070

230

 

Stiens

 

 

 

Vrouwe-parochie

 

 

 

Wier

 

 

 

 

De ring van Bergum bevat de volgende gemeenten, zij telt ongeveer 12,000 zielen.

Deze ring heeft 20 kerken, die bediend worden door elf Predikanten.

 

Aantal

Ledem

%

Bergum

r. 1800

 

 

Ryperkerk-en-Hardegarijp

 

 

 

Oenkerk-Gieker-en-Wyns

1130

150

 

Oudkerk-en-Roodkerk

820

120

 

Suawoude-en-Tietjerk

 

 

 

Garyp-Suameer-en-Eernewoude

 

 

 

Oostermeer-en-Eestrum

 

 

 

Rottevalle

 

 

 

Dragten

 

 

 

Boornbergum-em-Kortehemmen

 

 

 

Oudega-Nyega-en-Opeinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klasse van Harlingen is verdeeld in de volgende vier ringen: Harlingen, Franeker, Bolsward en Makkum. Zij bevat 41 gem. met 58 kerken, die door 46 predikanten bediend worden, en telt ruim 32,000 zielen, onder welke 7400 ledematen.

De ring van Harlingen bevat de volgende 10 gem.:

 

Aantal

Ledem.

%

Harlingen

6100

1600

26

Wynaldum

450

110

24

Sexbierum

940

190

20

Kimswerd

420

110

 

St. Jacobiparochie

 

 

 

Oosterbierum

732

310

42

Midlum

550

100

 

Tjummarum-en-Firdgum

 

 

 

Minnertsga

1070

130

12

Pietersbierum

384

80

21

 

Sneek

De klasse van DOCKUM is verdeeld in de volgende 3 ringen: Dockum, Kollum en Holwerd. - Zij bevat 38 gem., met 64 kerken, die bediend worden door 41 Predikanten.

Heerenveen

 

 

Aantal

Ledem.

%