Kaart

Terschelling

gehucht

Kadijk

Bildt (Het)

dijk

Kalebeintum

Achkarspelen

voorm. state

Kalkoven-Meer

Wonseradeel

Meer

Kampen (De Noorder-)

Stellingwerf Westeinde

landstreek

Kampen (De Oosterwolder-)

Stellingwerf Westeinde

landstreek

Kaple (Ter-)

Utingeradeel

zie Ter-Kaple

Kaplester-poelen (De)

Utingeradeel

zie Ter-Kaplesterpoelen

Kappelster-poelen (de)

Utingeradeel

zie Ter-Kaplesterpoelen

Karmelieter-Klooster

Ylst

voorm. klooster

Karre (Oude-)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

meertje

Katharinaband

Aengwirden

zie Ter-Band

Katlyk

Schoterland

dorp

Katlyk (Groot-)

Schoterland

buurt

Katlyk (Klein)

Schoterland

buurt

Katlyk (Nieuw-)

Schoterland

buurt

Katlyk (Oud-)

Schoterland

zie Katlyk (Groot-)

Katteburen

Doniawarstal

voorm. buurtje

Kattegat

Tietjerksteradeel

gehucht

Kee

Franekeradeel

zie Kie

Keegen (de)

Ferwerderadeel

Buitenlanden aan de Wadden

Keegen (De)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Keester-Vaart (De)

Franekeradeel

zie Kiestervaart (De)

Keester-Zijl (De)

Franekeradeel

zie Kiester-Zijl (De)

Keetlers-Meer (Het)

Tietjerksteradeel

zie Keteler-Meer

Keimpema

Leeuwarden

voorm. adellijk huis

Keimpema-Zijl (De)

Utingeradeel

sluis

Keimpe-Tille

Franakeradeel

zie Kingma-Tille

Kemesweerd

Wonseradeel

zie Kimswerd

Kemminga

Ferwerderadeel

zie Cammingha

Kempema

Dongeradeel West

zie Keimpema

Kempema-zijl (De)

Utingeradeel

zie Keimpema-zijl (De)

Kemswerd

Wonseradeel

zie Kimswerd

Kerkburen

Gaasterland

buurt

Kerkburen

Menaldumadeel

buurt

Kerkheuvel

Doniawarstal

zie Tjerkgaast

Kerkhof van Stavoren (Het)

Stavoren

zandplaat

Kerkmeer (Het)

Wymbritseradeel

voorm. meer

Kerkmeer (Het) Allingawier

Wonseradeel

meer

Kerkmeer (Het) Exmorra

Wonseradeel

meer

Kerkpolle

Hemelumer-Oldephaert

eilandje

Kerksloot (de)

Wymbritseradeel

water

Kettinghuis

Hennaarderadeel

voorm. state

Kettingwier

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

Buurt

Kie

Franekeradeel

buurt

Kie (De)

Wonseradeel

buurt

Kiel

Doniawarstal

zie Kijl

Kiel

Franekerdeadeel

zie Kijl

Kiemswaard

Wonseradeel

zie Kimswerd

Kiestervaart (De)

Franekeradeel

vaart

Kiesterzijl (De)

Franekeradeel

zijl of sluis

Kimswerd

Wonseradeel

dorp

Kimswerderzijl

Wonseradeel

voorm. sluis

Kingema-Tille

Franekeradeel

zie Kingma-Tille

Kingma

Franekeradeel

State

Kingma

Dongeradeel West

voorm. state

Kingma-Tille

Franekeradeel

buurt

Kinnema

Tietjerksteradeel

voorm. state

Kinnum

Terschelling

gehucht

Klaarkamp

Dantumadeel

voorm. klooster

Klaarkamperbrug

Dantumadeel

brug

Klaarkamper-meer

Dantumadeel

meer

Klaarkampster-brug

Dantumadeel

zie Klaarkamperbrug

Klaarkampster-meer

Dantumadeel

zie Klaarkampermeer

Klaaske-Meer

Dantumadeel

voorm. meer

Klaerkamp

Dantumadeel

zie Klaarkamp

Klant

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Augsbuur

Klarekamp

Dantumadeel

zie Klaarkamp

Kleijenburg

Leeuwarderadeel

buurtschap

Kleindiep

Stellingwerf Westeinde

water

Kleine-Geest

Tietjerksteradeel

gehucht

Kleine-Grietenij (De)

Aengwirden

zie Aengwirden

Kleiterp

Baarderadeel

gehucht

Klemburg

Schoterland

buiten

Klense (De)

Tietjerksteradeel

zie Aysma

Kletstervaart

Smallingerland

water

Kletten (De)

Smallingerland

gehucht

Kleyterp

Baarderadeel

zie Kleiterp

Kliese (De)

Opsterland

buurtje

Kliese (De)

Opsterland

vaart

Klif (Het)

?

diluvische heuvel

Klinse (De)

Tietjerksteradeel

zie Aysma

Klinze (De)

Tietjerksteradeel

zie Aysma

Klisse (De)

Opsterland

buurt

Kliuw

Hennaarderadeel

herberg

Klooster (Het)

Tietjerksteradeel

Buurt

Kluird

Wonseradeel

gehucht

Kluis van Dodo

Opsterland

voorm. kapel

Knolle

Stellingwerf-Oosteinde

Buurt

Knossens

Bolsward

buurt

Knype (Boven-)

Schoterland

buurt

Knype (De Beneden-)

Schoterland

buurt

Knype (De)

Schoterland

dorp

Kobaard

Hennaarderadeel

zie Kubaard

Kobaardervaart (De)

Hennaarderadeel

zie Kubaardervaart

Kobunderhuizen

Opsterland

zie Lippenhuizen

Koebaard

Hennaarderadeel

zie Kubaard

Koebaardervaart (de)

Hennaarderadeel

zie Kubaardervaartc

Koefirde

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Koevoetermeer

Koehool

Barradeel

boerenhofstede

Koehoorn-Polder

Gaasterland

polder

Koersloot (De)

Leeuwarderadeel

Water

Koetille

Franekeradeel

brug

Koeverdermeer

Doniawarstal

zie Koevoetermeer (Het)

Koevoetermeer (Het)

Doniawarstal

Meer

Koevorde (De)

Doniawarstal

zie Koevoetermeer

Koevordermeer

Doniawarstal

zie Koevoetermeer (Het)

Koevortermeer

Doniawarstal

zie Koevoetermeer (Het)

Koijen

Tietjerksteradeel

gehucht

Koinrijp

Doniawarstal

zie Goingarijp

Kolcken (De)

Barradeel

zie Kolken (De)

Kolcken (De)

Barradeel

zie Kolken De

Kolckhuizen

Dantumadeel

zie Kolkhuizen

Koldehool

Rauwerderhem

geb.

Koldehorn

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Koudehorne

Koldenburg

Stellingwerf-Oosteinde

zie Koudenberg

Kolderdam

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

dijk

Kolderhuizum

Wonseradeel

zie Koudehuizum

Koldersloot

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Kolderwiske

Hemelumer-Oldephaert

zie Terwisga

Kolderwolde

Hemelumer-Oldephaert

dorp

Kolderwoude

Hemelumer-Oldephaert

zie Kolderwolde

Koldum

Hemelumer-Oldephaert

zie Koudum

Koldyk

Idaarderadeel

hoeve

Kolings (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Kolk (De Groote-)

Wonseradeel

inham

Kolk (De Kleine-)

Wonseradeel

inham

Kolk (De)

Haskerland

haven

Kolk De

Algemeen

voorm. vaarwater

Kolken De

Dongeradeel Oost

laag land

Kolken De

Dantumadeel

meer

Kolken De

Barradeel

wiel of poel

Kolkhuizen

Dantumadeel

gehucht

Kollum

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

kerk. ring

Kollum

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

vlek

Kollumer-Kluft

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Kollumer-Uiterdijksche-Kluft

Kollumerland

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

landstreek

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

grietenij

Kollumer-Terp

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

gehucht

Kollumer-Uiterdijksche-Kluft

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Kollumer-Zijl

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. sluis

Kollumer-Zwaag

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Koningsburen

Franekeradeel

gehucht

Koningsdiep (Het)

Opsterland

riviertje

Kooijen

Tietjerksteradeel

zie Koijen

Kooten De

Achtkarspelen

dorp

Kooten Opper

Achtkarspelen

gehucht

Kootstertille

Achtkarspelen

gehucht

Kopkewier

Ferwerderadeel

Geb.

Koppenburg

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. state

Kornel-Roblesdijk

Barradeel

zeedijk

Kornelsdiep

Algemeen

zie Casper-Roblesdiep.

Korte-Hem

Smallingerland

zie Korte-Hemmen

Korte-Hemmen

Smallingerland

dorp

Kortezwaag

Opsterland

dorp

Kortsloot

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Kortwolde

Achtkarspelen

gehucht

Kortwolder-Tille

Achtkarspelen

brug

Kortwolder-Weg De

Achtkarspelen

weg

Kostverloren

Aengwirden

gehucht

Koten (De)

Achkarspelen

zie Kooten

Koten (Opper-)

Achkarspelen

zie Kooten (Opper-)

Koude-Horne

Hemelumer-Oldephaert

gehucht

Koudehuister-Leegen

Wonseradeel

uitgestrekheid laag lands

Koudehuizun

Wonseradeel

buurtschap

Koudenburg

Stellingwerf Westeinde

gehucht

Koudenburg

Leeuwarderadeel

herberg

Kouderwoude

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Kolderwolde

Kouderwoude

Hemelumer-Oldephaert

zie Kolderwolde

Koudmeer

Wonseradeel

zie Makkumer-meer

Koudum

Hemelumer-Oldephaert

dorp

Koudumer Slaperdijk (De)

Hemelumer-Oldephaert

dijk

Koyvenne

Hennaarderadeel

voorm. state

Kraakezand

Algemeen

plaat

Krabbendijk (De)

Wonseradeel

dijk

Kreilerbosch

Algemeen

Voorm bos

Krinserarm

Rauwerderhem

zie Dille (De)

Krinserarm-Zijl

Rauwerderhem

Voorm sluis

Kromwal

Wonseradeel

buurt

Kromwal

Baarderadeel

gehucht

Kruis-Brekken (De)

Rauwerderhem

meer

Kruisbroeders-Klooster

Franeker

voorm. klooster

Kruisheeren-Klooster

Franeker

zie Kruisbroedersklooster

Kruisland (Buitendijksche-Groenlanden-van-Nieuw-)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

Uiterwaarden

Kruisland (De-dijkte-Buitendijks-Land-van-Nieuw)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

Onbehuisde polder

Kruislanden (Nieuw-)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

polder

Kruisstraat

Menaldumadeel

plaats

Kruisvaart

Hemelumer-Oldephaert

water

Kruiswater (Het)

Tietjerksteradeel

water

Kruiswater (Het-)

Wymbritseradeel

water

Kubaard

Hennaarderadeel

dorp

Kubaard en Waxens

Hennaarderadeel

kerk. gemeente

Kubaarder Vaart

Hennaarderadeel

vaart

Kuikhorne

Achtkarspelen

buurt

Kuikhornstertille

Achtkarspelen

gehucht

Kuilaart (De)

Hemelumer-Oldephaert

meertje

Kuilaartsgat (Het)

Hemelumer-Oldephaert

water

Kuinder (De)

Algemeen

rivier

Kuinre

Algemeen

voorm. Graafschap

Kurkmeer (De)

Leeuwarderadeel

Vaart