Haagje (Het Friesche-) Schoterland zie Heerenveen

Haaijem

Wonseradeel

zie Haijem

Haaks (Noorder-)

Algemeen

Zandbank

Haaks (Zuider-)

Algemeen

Zandbank

Haaksta

Rauwerderhem

zie Harsta-state

Haan (De Zwarte-)

Bildt (Het)

Herberg

Haanmeer

Hemelumer-Oldephaert

meer

Haarda

Barradeel

voorm. state

Haarsma (Groot-)

Smallingland

zie Haersma (Groot-)

Haaytsma

Barradeel

zie Haarda

Haersma

Achtkarspelen

state

Haersma

Leeuwarderadeel

Voorm state

Haersma

Tietjerksteradeel

voorm. state

Haersma (Groot-)

Smallingerland

voorm. state

Haersma-State

Smallingerland

Slot

Hagsta

Rauwerderhem

zie Harsta

Haijem

Wonseradeel

zie Hajum

Haijema

Leeuwarderadeel

zie Hajema

Haijum

Wonseradeel

zie Hajum

Hajem

Wonseradeel

buurt

Hajema

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Hajema

Leeuwarderadeel

voorm. state

Haksta

Rauwerderhem

zie Harsta

Hallum

Ferwerderadeel

dorp

Hallumermeer

Ferwerderadeel

vaart

Hallumermieden

Ferwerderadeel

streek weiland

Hallumertrekvaart

Ferwerderadeel

zie Hallumermeer

Halsband

Wonseradeel

Dijk

Hameren (De)

Bildt Het

schoone landouw

Hammersma

Menaldumadeel

voorm. state

Hammersma

Menaldumadeel

voorm. state

Hamshorn

Achtkarspelen

gehucht

Hanckemastate

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. stins

Hanenburg

Tietjerksteradeel

voorm. hofstede

Hania

Baarderadeel

voorm. state

Hania

Dongeradeel West

voorm. state

Hania

Idaarderadeel

voorm. state

Hania

Wonseradeel

voorm. state

Hanja

Wonseradeel

zie Hania

Hankema-State

Hemelumer-Oldephaert

voorm. state

Hansemeer

Idaarderadeel

meertje

Hansumatil

Wonseradeel

brug

Hanta

Rauwerderhem

zie Harsta

Hantum

Dongeradeel West

dorp

Hantum-en-Hantumhuizen

Dongeradeel West

kerk. gemeente

Hantumerhuizen

Dongeradeel West

zie Hantumhuizen

Hantumer-Uitburen

Dongeradeel West

verz. buurten

Hantumhuizen

Dongeradeel West

dorp

Harbranda

Achtkarspelen

zie Herbranda

Harda

Barradeel

zie Haarda

Hardegarijp

Tietjerksteradeel

dorp

Haren

Bildt (Het)

landhuis

Haren

Stellingwerf Westeinde

zie Haren (Van)

Haren (Van)

Stellingwerf Westeinde

landhuis

Harich

Gaasterland

dorp

Haring Douweshuis

Wymbritseradeel

voorm. state

Harinxma

Gaasterland

voorm. state

Harinxma

Wymbritseradeel

voorm. state

Harkema

Barradeel

voorm. state

Harkema-Opeinde

Achtkarspelen

dorp

Harkemastate

Barradeel

voorm. state

Harliga

Barradeel

voorm. stins

Harliga

Harlingen

zie Harlingen

Harlingen

Harlingen

kanton

Harlingen

Harlingen

kerk. ring.

Harlingen

Harlingen

klass.

Harlingen

Harlingen

stad

Harlinger-Jetting

Algemeen

voorm. vaart

Harlinger-Sluizen

Harlingen

sluizen

Harlinger-Trekvaart

Algemeen

Gegraven vaart

Harmstra

Dongeradeel West

voorm. hofst.

Harns

Barradeel

voorm. adellijke state of stins

Harnsma

Dongeradeel West

voorm. hofst.

Harsta

Rauwerderhem

voorm. state

Harste

Ferwerderadeel

voorm. state

Harste (De)

Tietjerksteradeel

gehucht

Hartsma

Rauwerderhem

voorm. state

Hartsma

Rauwerderhem

zie Harsta

Hartwerd

Wonseradeel

dorp

Hascha

Haskerland

Plaats

Haske

Haskerland

zie Haskerkonvent

Haske (Nye-)

Haskerland

zie Nyehaske

Haske (Oude-)

Haskerland

zie Oudehaske

Hasker Konvent

Haskerland

voorm. klooster

Hasker-Convent

Haskerland

zie Haskerkonvent

Haskerdyken

Haskerland

dorp

Haskerdyken (Nieuwe-)

Haskerland

dijk

Haskerdyken-en-Nyehaske

Haskerland

kerk. gemeente

Haskerhorne

Haskerland

dorp

Haskerhorne-en-Oudehaske

Haskerland

kerk. gemeente

Haskerhornstermeer (Het Groote-)

Haskerland

meer

Haskerhornstermeer (Het Kleine-)

Haskerland

meertje

Hasker-Kluis

Haskerland

zie Haskerkonvent

Hasker-Maden

Haskerland

streek weiland

Hasker-Schans

Haskerland

buurt

Hasker-Sloot

Haskerland

sloot

Haskerveld

Haskerland

streek weiland

Hasker-Vijfga

Haskerland

vijf dorpen

Hasscher-Kluis

Haskerland

zie Haskerkonvent

Hasscher-Meer

Leeuwarderadeel

zie Jelsumer-vaart (Groote-)

Hasscher-Vijfga

Haskerland

zie Hasker-Vijfga

Hasscherwald

Haskerland

zie Haskerland

Hastinga

Hennaarderadeel

voorm. state

Hattinga

Barradeel

voorm. state

Hattinga

Franekeradeel

voorm. state

Hattinga

Hennaarderadeel

zie Hastinga

Haubois

Wymbritseradeel

hofst.

Haukema

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. state

Haule

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Haule

Stellingwerf Westeinde

gehucht

Haule

Schoterland

zie Rotsterhaule

Haulervaart

Stellingwerf-Oosteinde

vaart

Haulerwijk

Stellingwerf-Oosteinde

buurt of veenstreek

Haulster-Poel

Doniawarstal

meertje

Haxta

Rauwerderhem

zie Harsta

Hayem

Wonseradeel

buurt

Hayoma

Leeuwarderadeel

zie Burmania

Haysma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Haytsma

Wonseradeel

voorm. state

Haytsma

Barradeel

voorm. state

Haytsma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Hayum

Wonseradeel

buurt

Healbird

Dantumadeel

landhuis

Healdoor

Dantumadeel

stuk land

Heeg

Wymbritseradeel

dorp

Heegermeer

Wymbritseradeel

meer

Heemstra

Tietjerksteradeel

state

Heemstra

Dantumadeel

voorm. state

Heemstra

Franekeradeel

voorm. state

Heemstra (Hoog-)

Franekeradeel

zie Heemstra

Heemstra, Lioessens

Dongeradeel Oost

voorm. state

Heemstra, Morrha

Dongeradeel Oost

voorm. state

Heenmeer

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Haanmeer

Heenshuisen

Utingeradeel

zie Henshuisen

Heenshuister-Deel

Utingeradeel

zie Henshuister-Deel

Heenshuister-Rietmeer

Utingeradeel

zie Henshuister-Riertmeer

Heerenveen

Schoterland

arr.

Heerenveen

Schoterland

kanton

Heerenveen

Schoterland

klass.

Heerenveen

Schoterland

ring

Heerenveen

Schoterland

vlek

Heerenwal

Haskerland

buurt

Heerenzijl

Utingeradeel

voorm. sluis

Heere-Simonspoelen

Wymbritseradeel

water

Heere-Simonssloot

Wymbritseradeel

water

Heeresloot

Haskerland

zie Heerensloot

Heereweg

Aengwirden

weg

Heerkebosch

Gaasterland

bosch

Heerma

Schoterland

zie Herema

Heerma

Schoterland

zie Vegelin-State

Heerma (Nieuw-)

Franekeradeel

zie Herema (Ny-)

Heermahuizen

Wonseradeel

zie Jousterp

Hegermeer

Wymbritseradeel

zie Heegermeer

Heide (De)

Doniawarstal

gehucht

Heide (Huis-Ter-)

Doniawarstal

bekende herberg

Heide (Huis-ter-)

Tietjerksteradeel

Herberg

Heidenschap (Het)

Workum

Streek lands

Heidhuizen

Tietjerksteradeel

buurt

Heidhuizen

Opsterland

buurt

Hel (Roode-)

Achtkarspelen

zie Roohel

Helbada

Dongeradeel West

voorm. state

Hellum

Baarderadeel

zie Jellum

Helvardera

Idaarderadeel

voorm. state

Hem

Baarderadeel

gehucht

Hem

Baarderadeel

voorm. landhuis

Hem (Korte-)

Smallingerland

zie Korte-Hemmen

Hemdijken (De)

Algemeen

binnenlandsche waterkeering

Hemelum

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

dorp

Hemelumer-Nijeburen

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Hemelumer-Oldephaert

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie HO-en-N

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Grietenij

Hemelumer-Veenen

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

veengronden

Hemelum-Mirns-en-Bakhuizen

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

kerk. gemeente

Hemert

Wonseradeel

Buurt

Hemmema

Menaldumadeel

voorm. adellijke state

Hemmema

Menaldumadeel

voorm. state

Hemmema Of Nyfenne

Menaldumadeel

voorm. state

Hemmen (Korte-)

Smallingerland

zie Korte-Hemmen

Hemmerik

Opsterland

zie Hemrik

Hemmerkein

Leeuwarderadeel

zie Hemriksend

Hemminga

Opsterland

voorm. state

Hemminga

Smallingerland

voorm. state

Hempens

Leeuwarderadeel

dorp

Hempens-en-Teerns

Leeuwarderadeel

kerk. gemeente

Hempenser-Meer

Leeuwarderadeel

zie Hempenster-Meer

Hempenser-Set

Leeuwarderadeel

zie Hempenster-Set

Hempenster-Meer

Leeuwarderadeel

voorm. meer

Hempenster-Set

Leeuwarderadeel

veer

Hemrik

Opsterland

dorp

Hemriksend

Leeuwarderadeel

buurt

Hemriksend (Groot-)

Idaarderadeel

hofstede

Hemshorn

Achtkarspelen

zie Hamshorn

Hemster-Tille

Baarderadeel

zie Hemtille

Hemster-Venne

Smallingerland

streek laag weiland

Hemtille

Baarderadeel

brug

Hendrik Douwes Meertje (Groot-)

Opsterland

zie Douwes-Meertje

Hengstepoel

Wymbritseradeel

Meertje

Hennaard

Hennaarderadeel

dorp

Hennaarderadeel

Hennaarderadeel

grietenij

Henshuisen

Utingeradeel

buurt

Henshuister-Deel

Utingeradeel

water

Henshuister-Meer

Utingeradeel

voorm. watertje

Henshuister-Riertmeer

Utingeradeel

voorm. poel

Henswoude

Utingeradeel

gehucht

Henxtepoel

Wymbritseradeel

zie Hengstepoel

Herama

Haskerland

zie Vegilin-State

Herama (Groot-)

Franekeradeel

zie Herema (Groot-)

Herama (Ny-)

Franekeradeel

zie Herema (Ny-)

Herbadegum

Franekeradeel

zie Herbajum

Herbajum

Franekeradeel

dorp

Herbranda

Achtkarspelen

zie Gerbranda

Herema

Schoterland

buit.

Herema

Bolsward

voorm. adellijk huis

Herema

Idaarderadeel

voorm. state

Herema

Menaldumadeel

voorm. state

Herema

Haskerland

zie Vegilin-State

Herema (Groot-)

Franekeradeel

voorm. state

Herema (Ny-)

Franekeradeel

voorm. state

Heremahuizen

Wonseradeel

gehucht

Heringa

Menaldumadeel

state

Heringa

Dongeradeel West

voorm. state

Heringa

Rauwerderhem

voorm. state

Heringa

Wymbritseradeel

voorm. state

Heringahuizen

Wonseradeel

gehucht

Herjuwsma

Ferwerderadeel

voorm. state

Herlingen

Harlingen

zie Harlingen

Hermana

Franekeradeel

voorm. state

Hermana (Groot)

Barradeel

voorm. state

Hermana (Klein)

Barradeel

voorm. state

Hernawerd

Hennaarderadeel

zie Hennaard

Hertogslaan

Dantumadeel

rijweg

Hertwerd

Wonseradeel

Hartwerd

Herweistra

Dongeradeel West

zie Herwey

Herwey

Dongeradeel West

voorm. state

Hesens

Baarderadeel

voorm. state

Hesensermeer

Baarderadeel

voorm. meer

Heskampen (Groot-)

Ferwerderadeel

landhuis

Heslinga

Idaarderadeel

voorm. state

Heslinga

Rauwerderhem

voorm. state

Heslingahuis

Idaarderadeel

zie Heslinga

Heslingahuis

Rauwerderhem

zie Heslinga

Hettema

Rauwerderhem

voorm. state

Hettinga

Wymbritseradeel

Voorm state

Hettinga

Dongeradeel West

voorm. state

Hettinga

Doniawarstal

voorm. state

Hettinga

Baarderadeel

voorm. state

Heydhuizen

Tietjerksteradeel

voorm. landhuis

Hiaule

Stellingwerf-Oosteinde

zie Haule

Hiaure

Dongeradeel West

vlek

Hiaure-en-Bornwird

Dongeradeel West

kerk. gemeente

Hichtum

Wonseradeel

dorp

Hickaard

Ferwerderadeel

voorm. landgoed

Hidaard

Wonseradeel

zie Hydaard

Hiddama

Bolsward

voorm. adellijk huis

Hiddama

Leeuwarderadeel

voorm. state

Hiddama

Wonseradeel

voorm. state

Hiddema

Barradeel

voorm. state

Hiddinggarijp

Tietjerksteradeel

zie Hardegarijp

Hiddum

Wonseradeel

buurt

Hiechtum

Wonseradeel

zie Hichtum

Hiechtum

Franekeradeel

zie Hitsum

Hiellum

Baarderadeel

zie Jellum.

Hielsmagae

Baarderadeel

zie Jellum.

Hielsum

Wonseradeel

zie Hieslum

Hiem

Leeuwarderadeel

zie Jelsum

Hiem (Het Hooge-)

Idaarderadeel

landhuis

Hiem (Het-Hoog-)

Wymbritseradeel

gehucht

Hiemert

Wonseradeel

zie Hemert

Hiemstede

Tietjerksteradeel

voorm. landhuis

Hienmeer

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

zie Haanmeer

Hieslum

Wonseradeel

dorp

Hieslum

Leeuwarderadeel

zie Jelsum

Hieslumer-Ee

Wonseradeel

meer

Hieygis

Utingeradeel

zie Huigisz

Hijanum

Dantumadeel

zie Janum

Hijaure

Dongeradeel West

zie Hiaure

Hijelshiem

Leeuwarderadeel

zie Jelsum

Hijem

Leeuwarderadeel

zie Hijum

Hijemer-Meer

Leeuwarderadeel

zie Hijumer-Meer

Hijowr

Haskerland

zie Joure

Hijum

Leeuwarderadeel

dorp

Hijumer-Meer

Leeuwarderadeel

zie Hijumer-Vaart

Hijumer-Vaart

Leeuwarderadeel

water

Hilaard

Baarderadeel

zie Hylaard

Hillama

Gaasterland

zie Hillema

Hillama

Tietjerksteradeel

zie Hilema

Hillema

Gaasterland

voorm. state

Hillema

Tietjerksteradeel

voorm. state

Hillenga

Dongeradeel West

voorm. state

Hindeloopen

Hindeloopen

kanton

Hindeloopen

Hindeloopen

stad

Hindeloopen (Klokslag-Van-)

Hindeloopen

klokslag

Hindelooper-Zijl

Hindeloopen

sluis

Hindelopa

Hindeloopen

zie Hindeloopen

Hinloopen

Hindeloopen

zie Hindeloopen

Hinnema

Leeuwarderadeel

voorm. state

Hintjama

Lemsterland

voorm. state

Hiouwera

Haskerland

zie Joure

Hissemeer

Wymbritseradeel

meer

Hitsum

Franekeradeel

dorp

Hitsum

Franekeradeel

voorm. state

Hitsum (Wester-)

Franekeradeel

zie Wester-Hitsum

Hittinga

Wymbritseradeel

zie Hettinga

Hitzum

Franekeradeel

zie Hitsum

Hium

Leeuwarderadeel

zie Hijum

Hiuwera

Haskerland

zie Joure

Hobbema

Dongeradeel Oost

voorm. state

Hobbema

Menaldumadeel

voorm. state

Hobbema Ruigelollum

Wonseradeel

voorm. state

Hobbema Witmarsum

Wonseradeel

voorm. state

Hoere (Ter-)

Stellingwerf-Oosteinde

zie Hoor (Ten-)

Hoeven (De)

Bildt Het

gehucht

Hoeven (Ooster)

Stellingwerf Westeinde

buurt

Hoeven (Wester-)

Stellingwerf Westeinde

buurt

Hoflandstra

Idaarderadeel

voorm. landhuis

Hofmeer

Hemelumer-Oldephaert

meertje

Hogebeintum

Ferwerderadeel

zie Hoogebeintum

Hogstra

Rauwerderhem

voorm. state

Hoitebrekken

Doniawarstal

meer

Hoiteburen

Gaasterland

gehucht

Hoitema

Dongeradeel West

voorm. state

Hoitema

Haskerland

voorm. state

Hoitema

Wonseradeel

voorm. state

Hoitema

Wymbritseradeel

voorm. state

Hoitesloot

Doniawarstal

water

Holckama

Franekeradeel

voorm. state

Holdinga

Dongeradeel Oost

voorm. state

Holdinga

Leeuwarderadeel

voorm. state

Holkema

Franekeradeel

zie Hokkama

Hollanders-Kooi

Smallingerland

voorm. eendenkooi

Holle_Graft

Doniawarstal

water

Holle-Brek (De)

Gaasterland

meertje

Hollum

Ameland

dorp

Hollum-en-Ballum

Ameland

kerk. gemeente

Holtpade (Nye-)

Stellingwerf Westeinde

zie Nyeholtpade

Holtpade (Olde-)

Stellingwerf Westeinde

zie Oldeholtpade

Holwerd

Dongeradeel West

dorp

Holwerd

Dongeradeel West

kerk. kanton

Holwerd

Dongeradeel West

kerk. ring

Holwerd-Blija-en-Vischbuurt

Dongeradeel West

Doopsgez. gemeente

Holwerder Westerpolder

Dongeradeel West

polder, onbehuisd

Holwerder-Ooster-Polder

Dongeradeel West

polder

Holwerder-Zes

Dongeradeel West

aantal dorpen

Hommels

Wymbritseradeel

zie Hommerts

Hommema

Menaldumadeel

voorm. state

Hommers

Wymbritseradeel

zie Hommerts

Hommerts

Wymbritseradeel

dorp

Hondepolle

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

Eilandje

Hondestreek (De)

Barradeel

zie Horne-Streek (De)

Honthem

Dongeradeel West

voorm. state

Hoog-Appelsche

Stellingwerf-Oosteinde

zie Appelsche (Hoog-)

Hoog-Duurswolde

Stellingwerf Oosteinde

voorm. landhuis

Hoogebeintum

Ferwerderadeel

dorp

Hoogebergen

Gaasterland

buurt

Hoogebrug (De)

Algemeen

brug

Hoogebrug (De)

Leeuwarderadeel

brug

Hoogebrug (De)

Dantumadeel

zie Klaarkampsterbrug

Hoogedam

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

zie Hoogendam

Hoogedeur

Smallingerland

gehucht

Hooge-Geesten

Tietjerksteradeel

heideveld

Hoogehuis (Het)

Tietjerksteradeel

voorm. landhuis

Hoogehuis (Het)

Tietjerksteradeel

zie Hooghuis (Het)

Hoogendam

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

brug

Hoogenhuis

Tietjerksteradeel

voorm. hofstede

Hoogezijl

Barradeel

brug

Hooghiem (Het)

Dongeradeel West

voorm. landhuis

Hooghiem (Het)

Wymbritseradeel

voorm. landhuis

Hoogholt

Baarderadeel

zie Winsumer-Uitbuurt

Hooghout

Dongeradeel West

brugje

Hooghout

Schoterland

voorm. hooge brug

Hoog-Huis

Bolsward

voorm. huis

Hooghuis (Het)

Tietjerksteradeel

voorm. landhuis

Hoog-Huistra

Dongeradeel Oost

voorm. state

Hoog-Huistra

Wonseradeel

voorm. state

Hooghuizen

Dongeradeel Oost

zie Hooghuistra

Hoogterp

Leeuwarderadeel

Hoeve

Hoogterp (Het)

Dongeradeel-Oost

gehucht

Hooibergen

Gaasterland

gehucht

Hooidam

Smallingerland

brug

Hooidamsloot

Smallingerland

water

Hooidamsloot

Tietjerksteradeel

water

Hoorn

Terschelling

dorp

Hoorner-Nieuwland

Terschelling

polder

Hoornster-Buren

Rauwerderhem

zie Hornsterburen

Hoornster-Zwaag

Schoterland

zie Hornsterzwaag

Hoppers

Hemelumer-Oldephaert

voorm. satte

Hoptille

Baarderadeel

gehucht

Horn (Oosterbierumer-)

Barradeel

zie Oosterbierumer-Horn

Horn (Sexbierumer-)

Barradeel

zie Sexbierumer-Horn

Horne (De)

Achkarspelen

Buurtje

Horne (Groot-Ter-)

Menaldumadeel

zie Martena-State

Horne (Nije-)

Schoterland

zie Nije-Horne

Horne (Oude-)

Schoterland

zie Oude-Horne

Horne (Ter-)

Doniawarstal

gehucht

Horne (Ter-)

Utingeradeel

zie Terhorne

Horne-Streek De

Barradeel

rijweg

Hornsterburen

Rauwerderhem

buurt

Hornstermeer (Het-Groote-)

Haskerland

meer

Hornster-Meer (Het-Kleine-)

Haskerland

meer

Hornster-Zijl

Utingeradeel

zie Terhornster-zijl

Hornsterzwaag

Schoterland

dorp

Hornsterzwaag-Jubbega-en-Schurega

Schoterland

kerk. gemeente

Hornwier

Dongeradeel West

voorm. state

Horse

Schoterland

buurt

Horse (De)

Wonseradeel

meertje

Horse (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

water

Horsse (De),

Wonseradeel

zie Horse (De)

Horsseweg

Wymbritseradeel

Water

Horste (de)

Tietjerksteradeel

zie Harste (De)

Hospitaal (Het)

Gaasterland

voorm. klooster

Hospitaal-van-St-Jansberg

Wymbritseradeel

zie Jans-Hospitaal (St.)

Hotsehiem

Dongeradeel West

zie Hantum

Hottinga

Barradeel

voorm. adellijke state

Hottinga

Barradeel

voorm. state

Hottinga

Franekeradeel

voorm. state

Hottinga

Hennaarderadeel

voorm. state

Hottinga

Wymbritseradeel

voorm. state

Hottinga

Workum

voorm. stins

Hottingahuis

Franeker

voorm. adellijk huis

Hottingawier

Idaarderadeel

voorm. state

Hottingazijl

Utingeradeel

sluis

Hotzehiem

Dongeradeel West

zie Hotsehiem

Hou ('T)

Wonseradeel

buurt

Houkesloot (De)

Wymbritseradeel

Water

Housloot (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

water

Houtesloot

Wymbritseradeel

voorm. vaart

Houtpade (Olde-)

Stellingwerf Westeinde

zie Oldeholtpade

Houttoom

Doniawarstal

inham

Houtwiel

Dantumadeel

meer

Houtwielen De

Dantumadeel

meren

Houtwoude (Nije-)

Stellingwerf Westeinde

zie Nije-Holtwolde

Houtwoude (Oude-)

Stellingwerf Westeinde

zie Oldeholtwoude

Houw (Het)

Wonseradeel

zie Hou ('T)

Houwerda State

Barradeel

voorm. state

Houwerdazijl

Barradeel

zie Hoogezijl

Houwiert

Dongeradeel West

zie Holwerd

Houwle

Stellingwerf-Oosteinde

zie Haule

Hoxwier

Baarderadeel

voorm. state

Hoytebrekken

Doniawarstal

meer

Hoytema

Wymbritseradeel

Voorm state

Hoytema

Haskerland

voorm. state

Hoytema

Dongeradeel West

voorm. state

Hugits

Utingeradeel

zie Huigitz

Huigitz

Utingeradeel

boerenhuizing

Huins

Baarderadeel

zie Huyns

Huisum

Leeuwarderadeel

zie Huizum

Huizum

Leeuwarderadeel

dorp

Hulkenstein

Baarderadeel

Tolhuis

Hulkenstein

Baarderadeel

voorm. state

Husum

Leeuwarderadeel

zie Huizum

Huuns

Baarderadeel

zie Huyns

Huyns

Baarderadeel

dorp

Hydaard

Hennaarderadeel

dorp

Hydaarder-Vaart

Hennaarderadeel

vaart

Hydaarder-Zijl

Hennaarderadeel

sluis

Hyelshiem

Leeuwarderadeel

zie Jelsum

Hylaard

Baarderadeel

dorp

Hylaard-Huyns-en-Lijons

Baarderadeel

kerk. gemeente

Hyppolitusga

Wymbritseradeel

zie Ypekolsga

Hyum

Leeuwarderadeel

zie Hijum

Hyumermeer

Leeuwarderadeel

zie Hijumervaart