Faarderbuiren

Ferwerderadeel

gehucht

Faasma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Faatum

Franekeradeel

zie Fatum

Faesma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Faasma

Faldens

Baarderadeel

gehucht

Faldum

Franekeradeel

zie Fatum

Farica

Barradeel

zie Farnia

Farnia

Barradeel

voorm. state

Fatum

Franekeradeel

gehucht

Feddema

Idaarderadeel

landhoeve

Fedze

Menaldumadeel

zie Fetza

Feenwolde

Dantumadeel

dorp

Feinga

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Foynga

Feitemeer

Wonseradeel

zie Feytemeer

Feitsma

Menaldumadeel

state

Feitsma

Ferwerderadeel

voorm. state

Feitsma

Franekeradeel

voorm. state

Feitsma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Feitsma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Fennen (Op-de-)

Baarderadeel

gehucht

Fernia

Barradeel

zie Farnia

Ferwerd

Ferwerderadeel

dorp

Ferwerderadeel

Ferwerderadeel

grietenij

Ferwoude

Wonseradeel

dorp

Fetsa

Menaldumadeel

voorm. adellijke state

Fetza

Menaldumadeel

zie Fetse

Feudum

Het Bildt

voorm. hofstede

Feyerdigum

Barradeel

zie Firdgum

Feykepoel

Wymbritseradeel

meertje

Feytemeer

Wonseradeel

voorm. meertje

Filens

Wonseradeel

gehucht

Finckinga

Stellingwerf Westeinde

zie Finkega

Finepoel

Opsterland

watertje

Finkega

Stellingwerf Westeinde

dorp

Finkum

Leeuwarderadeel

dorp

Finkum-en-Hyum

Leeuwarderadeel

kerk. gemeente

Finkumer-Meer

Algemeen

water

Finkumer-Meer

Leeuwarderadeel

water

Firdgum

Barradeel

dorp

Fiswerd

Leeuwarderadeel

voorm. klooster

Fitze

Dongeradeel West

gehucht

Flaakmeer

Hemelumer-Oldephaert

zie Flait (Het)

Flaet (Het)

Hemelumer-Oldephaert

zie Flait (Het)

Flait (Het)

Hemelumer-Oldephaert

meer

Flanzum

Rauwerderhem

gehucht

Fleo

Algemeen

Eil.

Fleringa

Menaldumadeel

voorm. state

Fleussen (De)

Hemelumer-Oldephaert

zie Fljuessen (De)

Flevum

Vlieland

voorm. kasteel

Flevusstroom

?

rivier

Flie

?

zie Vlie

Fliet (het)

Leeuwarden

buurtschap

Flieusen

Hemelumer-Oldephaert

zie Fljuessen (De)

Fljuessen (De)

Hemelumer-Oldephaert

meer

Fljussen

Hemelumer-Oldephaert

zie Fljuessen (De)

Floorkamp

Wonseradeel

zie Oldeklooster

Fluessen (De-)

Hemelumer-Oldephaert

zie Fljuessen (De-)

Fochteloo

Stellingwerf Oosteinde

dorp

Fochtinge

Stellingwerf Oosteinde

zie Fochteloo

Fockama

Baarderadeel

voorm. state

Fockenoord

Wonseradeel

zie Fokkenoord

Fockens

Opsterland

zie Lyndenstein

Fockens (Oud-)

Opsterland

landhuis

Fokkenoord

Wonseradeel

landhoek

Fokkesloot

Hemelumer-Oldeph. en Wymbr.

water

Folgera-Veenen

Smallingerland

voorm. veengronden

Folgeren

Smallingerland

buurt

Folger-Veenen

Smallingerland

zie Folgera-Veenen

Folkema

Menaldumadeel

voorm. state

Folkerts-Sloot

Algemeen

vaart

Follega

Lemsterland

dorp

Follega-Brug

Lemsterland

brug

Follega-Sloot

Lemsterland

water

Follegaster-Brug

Lemsterland

zie Follega-Brug

Follegaster-Sloot

Lemsterland

zie Follega-Sloot

Follinga

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Follopta

Barradeel

zie Folta (Groot-)

Folpranga

Wymbritseradeel

zie Uitwellingrga

Folprange

Wymbritseradeel

zie Uitwellingerga

Folsgare

Wymbritseradeel

dorp

Folta (Groot)

Barradeel

voorm. state

Folta (Klein)

Barradeel

voorm. state

Fondens

Baarderadeel

voorm. state

Fondens

Baarderadeel

zie Fons

Fons

Baarderadeel

buurtschap

Foppe Sjaarda-Huis

Wymbritseradeel

voorm. huis

Foppestok

Smallingerland

boerenplaats

Foppinga

Menaldumadeel

voorm. state

Formerum

Terschelling

gehucht

Foswerd

Ferwerderadeel

voorm. klooster

Foudgum

Dongeradeel West

dorp

Foudgum-en-Raard

Dongeradeel West

kerk. gemeente

Fouteburen

Rauwerderhem

gehucht

Foynga

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. landhuis

Franciskaner-Klooster

Leeuwarden

zie Galilėn

Franciskaner-Klooster

Wymbritseradeel

zie Groendijk

Franeker

Franeker

kerk. ring

Franeker

Franeker

stad

Franekeradeel

Franekeradeel

grietenij

Franeker-Trekvaart

Algemeen

Gegraven vaart

Franeker-Uitburen

Franekeradeel

buurt

Franeker-Vijfga

Franekeradeel

vijf dorpen

Franequera

Franeker

zie Franeker

Franjeburen

Menaldumadeel

buurt

Franjum

Menaldumadeel

voorm. klooster

Frankena

Stellingwerf-Oosteinde

voorm. state

Fransciskaner-Klooster

Wymbritseradeel

zie Groendijk

Freense

Idaarderadeel

zie Friens

Fresia

Friesland

zie Friesland

Fresiones

Friezen

zie Friezen

Friens

Idaarderadeel

dorp

Friesburg

Stellingwerf Westeinde

voorm. sterkte

Friesche Gat

Algemeen

voorm. vaarwater

Friesche Wadden

Algemeen

zee

Friesche-Doolhof

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Molkwerum

Friesche-Haagje

Schoterland

zie Heerenveen

Friesche-Lustoord

Gaasterland

zie Gaasterland

Friesche-Palen

Opsterland

gehucht

Friesche-Palen

Opsterland

voorm. schans

Friesche-Wadden

Algemeen

Gedeelte van Wadden

Friesen (Oost-)

Friezen

zie Friezen (Oost-)

Friesen (West-)

Friezen

zie Friezen (West-)

Friesland

Friesland

aartsparochiaat

Friesland

Friesland

Provincie

Friesma

Idaarderadeel

state

Friezen (De)

Friezen

bewoners

Friezen (Groote-)

Friezen

naam

Friezen (Kleine-)

Friezen

naam

Friezen (Oost-)

Friezen

bewoners

Friezen (West-)

Friezen

bewoners

Frigiones

Friezen

zie Friezen (De)

Frise (La-)

Friesland

zie Friesland

Frisia

Friesland

zie Friesland

Frisiabonen

Friezen

zie Friezen (Kleine-)

Frisii

Friezen

zie Friezen (De)

Frisiones

Friezen

zie Friezen

Fritemahof

Wymbritseradeel

zie Frittema

Frittema

Wymbritseradeel

voorm. landhuis

Frittema Dongjum

Franekeradeel

voorm. state

Frittema Midlum

Franekeradeel

voorm. state

Frittema-Weerstal

Franekeradeel

voorm. plein

Froenakker

Franekeradeel

zie Fraanakker

Froonakker

Franekeradeel

zie Fraanakker

Froskepolle

Leeuwarderadeel

buurtje

Frytama

Wymbritseradeel

zie Frittema

Fykepoel

Wymbritseradeel

zie Feykepoel

Fyns

Hennaarderadeel

gehucht