Daams

Bildt (Het)

Landhoeve

Damwoude

Dantumadeel

zie Dantumawoude

Dantumadeel

Dantumadeel

grietenij

Dantumawoude

Dantumadeel

dorp

Dantumawoude-Driezum-en-Wouterswoude

Dantumadeel

kerk. gemeente

Dantumerwolde

Dantumadeel

zie Dantumawoude

Davelaarshuis

Bildt (Het)

voorm. huis

Deddingabuurt

Stellingwerf-Oosteinde

buurt

Dedgum

Wonseradeel

dorp

Dedgumer-Polder

Wonseradeel

polder

Dedgumer-Zijl

Wonseradeel

sluis

Dedigum

Wonseradeel

zie Dedgum

Dedingumer-Polder

Wonseradeel

zie Dedgumer-Polder

Dedingumer-Zijl

Wonseradeel

zie Dedgumer-Zijl

Dedjum

Wonseradeel

zie Dedgum

Dedjumer-Polder

Wonseradeel

zie Dedgumer-Polder

Deel

Utingeradeel

vaart

Deel (Henhuister-)

Utingeradeel

water

Deel (Lang-)

Tietjerksteradeel

vaart

Deel (Naauw-)

Utingeradeel

water

Deel (Naauw-)

Idaarderadeel

watertje

Deel (Nieuw-)

Utingeradeel

zie Deel

Deel (Oud-)

Algemeen

water

Deel (Oud-)

Opsterland

water

Deel (Schroetsma-)

Idaarderadeel

watertje

Deel (Wijd-)

Idaarderadeel

watertje

Deel Oud

Algemeen

water

Deersum

Rauwerderhem

dorp

Deersum-en-Poppingawier

Rauwerderhem

kerk. gemeente

Deerzum

Rauwerderhem

zie Deersum

Deinum

Menaldumadeel

dorp

Dekama

Franekeradeel

voorm. state

Dekama

Baarderadeel

voorm. stins

Dekamahuis

Franeker

voorm. adellijk kasteel

Dekama-State

Baarderadeel

landhuis

Dekama-State

Leeuwarderadeel

landhuis

Dekama-State

Opsterland

voorm. landhuis

Dekama-Weg

Baarderadeel

weg

Delfstrahuizen

Schoterland

dorp

Deljes

Terschelling

Zandplaat

Delle (De)

Rauwerderhem

zie Dille (De)

Denia

Ferwerderadeel

voorm. buiten

Diepswal

Dantumadeel

zie Veenwoudsterwal

Dijken (De)

Doniawarstal

zie Dyken De

Dille (De)

Rauwerderhem

gehucht

Doccomium

Dokkum

zie Dokkum

Doccum

Dokkum

zie Dokkum

Doccumburg

Algemeen

zie Dockenburg

Doccumium

Dokkum

zie Dokkum

Doc-Hem

Algemeen

zie Dockinga

Dockenburg

Algemeen

voorm. kasteel

Dockinga

Algemeen

hofstede

Dockum

Dokkum

kanton

Dockum

Dokkum

klassis

Dockum

Dokkum

ring

Dockum

Dokkum

stad

Dockumerdiep

Algemeen

kanaal

Dockumer-Ee

Algemeen

trekvaart

Dockumer-Meer

Dantumadeel

meer

Dockumer-Nieuwe-Zijlen

Dongeradeel Oost

sluis

Dockumer-Trekvaart

Algemeen

vaart

Doddingaburen

Stellingwerf Westeinde

zie Deddingaburen

Doddingawerstal

Doniawarstal

zie Doniawarstal

Dodinga

Dongeradeel-Oost

zie Dotinga

Dodinghem

Franekeradeel

zie Dongjum

Dodoghemaburen

Wonseradeel

zie Dedgum

Doengjum

Franekeradeel

zie Dongjum

Doengjumermeer

Franekeradeel

zie Dongjumermeer

Doenjum

Franekeradeel

zie Dongjum

Doenjumermeer

Franekeradeel

zie Dongjumermeer

Doijem

Franekeradeel

zie Doijum

Doijum

Franekeradeel

gehucht

Doinwier

Wonseradeel

gehucht

Dokkum

Dokkum

zie Dockum

Dokkumerdiep

Algemeen

zie Dockumer-Diep

Dokkumer-Ee

Algemeen

zie Dockumer-Ee

Doma

Dongeradeel Oost

voorm. state

Dombroek

Stellingwerf-Oosteinde

zie Donkerbroek

Dominikaner Klooster

Leeuwarden

zie Catharinaklooster (St.)

Dominikaner-Klooster

Leeuwarden

voorm. klooster

Donger (De)

Dongeradeel Oost

zie Paesens

Dongeradeel (Nieuw-)

Dongeradeel West

streek aangespoeld land

Dongeradeel Oost

Dongeradeel Oost

grietenij

Dongeradeel West

Dongeradeel West

grietenij

Dongeradeelen

Dongeradeel Oost

naam

Dongjum

Franekeradeel

dorp

Dongjumermeer

Franekeradeel

voorm. meer

Dongum

Franekeradeel

zie Dongjum

Donia

Wonseradeel

state

Donia

Barradeel

voorm. state

Donia

Dantumadeel

voorm. state

Donia

Ferwerderadeel

voorm. state

Donia

Utingeradeel

voorm. stins

Donia

Ferwerderadeel

zie Denia

Donia, Hydaard

Hennaarderadeel

voorm. state

Donia, Spannum

Hennaarderadeel

voorm. state

Doniaburen

Wonseradeel

gehucht

Doniaga

Doniawarstal

dorp

Doniagawerstal

Doniawarstal

zie Doniawarstal

Doniahuis

Hennaarderadeel

zie Oosterend

Doniahuizen

Wonseradeel

zie Doniaburen

Doniaplaats

Leeuwarderadeel

benaming

Doniaterp

Ferwerderadeel

voorm. state

Doniawarstal

Doniawarstal

grietenij

Donjega

Doniawarstal

zie Doniaga

Donjum

Franekeradeel

zie Dongjum

Donjumer-Meer

Franekeradeel

zie Dongjumermeer

Donkerbroek

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Donkerkbroek-en-Haule

Stellingwerf-Oosteinde

kerk. gemeente

Dotinga

Dongeradeel-Oost

voorm. state

Dotinga (Groot)

Menaldumadeel

voorm. state

Dotinga (Groot-)

Menaldumadeel

zie Dotinga

Dotinga (Klein)

Menaldumadeel

voorm. state

Dotinga (Klein-)

Menaldumadeel

zie Dotinga

Douma

Doniawarstal

state

Douma

Ferwerderadeel

voorm. adellijke state

Douma

Utingeradeel

voorm. adellijke state

Douma

Utingeradeel

voorm. state

Douma

Barradeel

voorm. state

Douwes-Meertje

Opsterland

meertje

Doyem

Franekeradeel

zie Doijem

Doyemervaart

Franekeradeel

vaart

Doyum

Franekeradeel

zie Doijem

Doyumervaart

Franekeradeel

zie Doijemervaart

Dragstervaart

Smallingerland

kanaal

Dragt

Smallingerland

riviertjes

Dragten

Smallingerland

vlek

Dragten (Noorder-)

Smallingerland

voorm. afzonderlijk dorp

Dragten (Zuid-)

Smallingerland

voorm. afzonderlijk dorp

Dray (Het)

Wymbritseradeel

Water

Dreit (De)

Smallingerland

Rivier

Dresum

Dantumadeel

zie Driezum

Drielst

Ylst

zie Ylst

Driesum

Dantumadeel

zie Driezum

Driezum

Dantumadeel

dorp

Driezumermeer

Dantumadeel

water

Driezumerterp

Dantumadeel

buurt

Driezumerzijl

Dantumadeel

sluis

Drilst

Ylst

zie Ylst

Drinkuitsma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Droevendal

Dongeradeel West

voorm. landhuis

Drogeham

Achtkarspelen

dorp

Dronrijp

Menaldumadeel

dorp

Droogeham

Achkarspelen

zie Drogeham

Duirswolde

Opsterland

zie Duurswolde

Duitsche Huis

Schoterland

voorm. geestelijk gesticht

Duitsche Huis

Utingeradeel

voorm. geestelijk gesticht

Dunckerbroek

Stellingwerf Oosteinde

zie Donkerbroek

Duurswolde

Opsterland

dorp

Duyrswolde

Opsterland

zie Duurswolde

Dyckhuizen

Achtkarspelen

zie Dykhuizen

Dyckshorne

Barradeel

voorm. dorp

Dygraft

Wymbritseradeel

water

Dykhuister-Tille

Achtkarspelen

brug

Dykhuizen

Achtkarspelen

gehucht

Dykhuizer-Tille

Achtkarspelen

zie Dijkhuister-Tille

Dyksherne

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

gehucht

Dykshoek

Barradeel

buurt

Dykshorne

Dongeradeel Oost

gehucht

Dykshorne

Barradeel

zie Dyckshorne

Dykshornsterpolder

Dongeradeel Oost

polder

Dykslobbe

Dongeradeel West

voorm. hoeve

Dyksterhuizen

Menaldumadeel

buurt

Dyksterhuizen

Wonseradeel

gehucht

Dykstra

Leeuwarderadeel

voorm. landhuis

Dylakker

Franeker

voorm. buurt

Dylakker Groote

Bolsward

gracht

Dylakker Kleine

Bolsward

gracht

Dyxstra

Leeuwarderadeel

zie Dykstra