Baaijum

Hennaarderadeel

zie Bajum

Baal (De)

Smallingerland

watertje

Baard

Baarderadeel

dorp

Baardebuiren

Wonseradeel

gehucht

Baardeburen

Wonseradeel

zie Baarderburen

Baarderadeel

Baarderadeel

grietenij

Baart

Baarderadeel

zie Baardt

Babelaar

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

Slijktil

Baburen

Wonseradeel

gehucht

Babuurstervaart

Wonseradeel

water

Baccafeen

Opsterland

zie Bakkeveen

Backenfeene

Opsterland

zie Bakkeveen

Backeveen

Opsterland

zie Bakkeveen

Badegum

Menaldumadeel

zie Beetgum

Badehenna

Algemeen

voorm. bos

Baijum

Hennaarderadeel

zie Bajum

Bajum

Hennaarderadeel

dorp

Bajum

Baarderadeel

voorm. nonnenklooster

Bakendijk

Opsterland

dijk

Bakhuisterhoog

Gaasterland

hooge zandrug

Bakhuizen

Gaasterland

buurt

Bakinghe

Opsterland

zie Bakendijk

Bakkaveen

Opsterland

zie Bakkeveen

Bakkeveen

Opsterland

buurt

Balck

Gaasterland

zie Balk

Balckstermeer

Gaasterland

zie Balkstermeer

Balg

Algemeen

vaarwater

Balgzand

Algemeen

droogte

Balk

Gaasterland

dorp

Balkstermeer

Gaasterland

meer

Ballum

Ameland

dorp

Bama (Groot-)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

voorm. hofstede

Bama (Klein-)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

voorm. hofstede

Band

Dongeradeel-Oost

zie Bandt

Band (De)

Dongeradeel-Oost

zie Bandt

Band (Ter)

Aengwirden

zie Terband

Bandega

Lemsterland

zie Bandt

Bandster Molen

Aengwirden

zie Bandtster Molen

Bandster Schans

Aengwirden

zie Terbandster Schans

Bandt

Dongeradeel Oost

voorm. dorp

Bandt

Lemsterland

voorm. dorp

Bandt (De)

Dongeradeel Oost

voorm. eiland

Bandt (Ter)

Aengwirden

gehucht

Bandtster Schans

Aengwirden

zie Terbandster Schans

Bant (De)

Dongeradeel-Oost

zie Bandt (De)

Bant (ter)

Aengwirden

zie Terband

Bantumer Zijl

Wonseradeel

sluis

Barahuis

Leeuwarderadeel

zie Barrahuis (Oud- en Nieuw-)

Bargerhuis

Leeuwarderadeel

zie Barrahuis (Oud- en Nieuw-)

Barhuws

Leeuwarderadeel

zie Barrahuis (Oud- en Nieuw-)

Barnhuis

Leeuwarderadeel

zie Barrahuis (Oud- en Nieuw-)

Barradeel

Barradeel

Grietenij

Barrahuis

Leeuwarderadeel

voorm. stins

Barrahuis Oud- en Nieuw

Leeuwarderadeel

voorm. klooster

Barsum

Franekeradeel

gehucht

Barsum

Wonseradeel

gehucht

Barwerd

Hennaarderadeel

gehucht

Bawerd

Baarderadeel

zie Baard

Bayum

Hennaarderadeel

zie Bajum

Beckafschans

Stellingwerf-Oosteinde

zie Bekhofschans

Beckum

Baarderadeel

zie Bekkum

Beers

Baarderadeel

dorp

Beers-en-Jellum

Baarderadeel

Kerk. gemeente

Beesterzwaag

Opsterland

zie Beesterzwaag

Beetgum

Menaldumadeel

dorp

Beetgumermolen

Menaldumadeel

buurt

Beets

Opsterland

dorp

Beetsterzwaag

Opsterland

dorp

Beetsterzwaag

Opsterland

kanton

Beetsterzwaag-Beets-en-Oldeterp

Opsterland

kerk. gemeente

Beetz

Opsterland

zie Beets

Beijem

Wonseradeel

voorm. adellijke state

Beijem

Wonseradeel

zie Beijem

Beijum

Wonseradeel

zie Beijem

Beima

Wonseradeel

zie Beijem

Beintemahuis

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Beintum

Ferwerderadeel

zie Hoogebeintum

Beintum (Ooster-)

Ferwerderadeel

zie Oosterbeintum

Bekafschans

Stellingwerf-Oosteinde

zie Bekhofschans

Bekhofschans

Stellingwerf Oost

voorm. schans

Bekkum

Baarderadeel

gehucht

Belsum

Menaldumadeel

zie Berlikum

Berger-Convent

Tietjerksteradeel

zie Berg-Klooster

Berghuizen

Dongeradeel-Oost

buurt

Bergklooster

Tietjerksteradeel

voorm. klooster

Bergum

Tietjerksteradeel

dorp

Bergum

Tietjerksteradeel

kanton

Bergum

Tietjerksteradeel

ring

Bergum (Boorn-)

Smallingerland

zie Boorn-Bergum

Bergumer-Buren

Tietjerksteradeel

buurt

Bergumerdam

Tietjerksteradeel

buurt

Bergumerheide

Tietjerksteradeel

heideveld

Bergumer-Klooster

Tietjerksteradeel

zie Bergklooster

Bergumermeer

Tietjerksteradeel

meer

Bergumer-Nyestad

Tietjerksteradeel

buurt

Bergumerveen

Tietjerksteradeel

zie Hooge-Geesten

Berlekum

Menaldumadeel

zie Berlikum

Berlichom

Menaldumadeel

zie Berlikum

Berlicum

Menaldumadeel

zie Berlikum

Berlikom

Menaldumadeel

zie Berlikum

Berlikum

Menaldumadeel

dorp

Berlikum

Menaldumadeel

kanton

Bernsterburen

Rauwerderhem

gehucht

Berouw (Huis van)

Ferwerderadeel

zie Jongestal

Beslinga

Idaarderadeel

voorm. adellijke state

Bessens

Baarderadeel

buurt

Bethlehem

Opsterland

voorm. klooster

Bethlehem

Tietjerksteradeel

voorm. nonnenklooster

Betterwird

Dongeradeel West

gehucht

Beucholt

Stellingwerf Westeinde

zie Boekholt

Beuil

Stellingwerf Westeinde

dorp

Beul

Stellingwerf Westeinde

zie Beuil

Bey (De)

Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland

gehucht

Beyma

Wonseradeel

zie Beijem

Bieren (De)

Wonseradeel

gehucht

Bierum

Dongeradeel West

buurt

Bierumen De

Barradeel

algemene naam

Bierumerterp

Dongeradeel West

zie Bierum

Bildt (Het Nieuw-Monnike-)

Ferwerderadeel

bedijking

Bildt Het

Het Bildt

grietenij

Bildt Het Nieuwe

Het Bildt

bedijking

Bildt Het Oude

Het Bildt

bedijking

Bildt Het Oude Monnike

Het Bildt

bedijking

Bildtdijk Eerste

Het Bildt

dijk

Bildtdijk Nieuwe

Het Bildt

dijk

Bildtdijk Oude

Het Bildt

gehucht

Bildtdorpen De

Het Bildt

benaming dorpen

Bildtpolder Nieuwe

Het Bildt

bedijking

Bildtpollen Aanwas

Het Bildt

buitenlanden

Bildtpollen Oude

Het Bildt

bedijking

Bildtzijl Nieuwe

Het Bildt

gehucht

Bildtzijl Oude

Het Bildt

buurt

Bilgaard

Leeuwarderadeel

buurt

Bird

Workum

voorm. buurt

Bird (De)

Idaarderadeel

Vaart

Birdaard

Dantumadeel

dorp

Birdaard-en-Janum

Dantumadeel

kerk. gemeente

Birdaardermeer

Dantumadeel

meer

Birstum

Utingeradeel

gehucht

Bisdoma

Hennaarderadeel

voorm. adellijke state

Bitterwerd

Dongeradeel West

zie Betterwird

Blaauwhuis

Wonseradeel

buurt

Blaauwhuis

Menaldumadeel

zie Glinstra

Blaauwhuis

Hennaarderadeel

zie Hottinga

Blesdijke

Stellingwerf Westeinde

dorp

Blesdijkerheide

Stellingwerf Westeinde

heideveld

Blesse

Stellingwerf Westeinde

watertje

Blesse (De)

Stellingwerf Westeinde

buurt

Blessebrug

Stellingwerf Westeinde

brug

Blessebuurte

Stellingwerf Westeinde

zie Blesse (De)

Blessum

Menaldumadeel

dorp

Bley

Ferwerderadeel

zie Blya

Blikvaart

Bildt Het

vaart

Bloedsloot

Wonseradeel

watertje

Bloemkamp

Wonseradeel

zie Oldeklooster

Blokken (De)

Wonseradeel

gehucht

Blya

Ferwerderadeel

dorp

Blya-en-Hoogebeintum

Ferwerderadeel

kerk. gemeente

Blye

Ferwerderadeel

zie Blya

Blyke

Ameland

gehucht

Bodelswaert

Bolsward

zie Bolsward

Boekholt

Stellingwerf Westeinde

gehucht

Boekhorst

Stellingwerf Oosteinde

gehucht

Boelens

Achtkarspelen

state

Boelsvert

Bolsward

zie Bolsward

Boer

Franekeradeel

dorp

Boerdiep

Algemeen

zie Middelzee

Bogerda

Franekeradeel

voorm. state

Boil

Stellingwerf Westeinde

zie Beuil

Bokkelaan

Hemelumer-Oldephaert

weg

Bokkum

Utingeradeel

gehucht

Bokkumermeer

Utingeradeel

meertje

Boklaan

Hemelumer-Oldephaert

zie Bokkelaan

Bolkezijl

Barradeel

voorm. sluis

Bollingweer

Dongeradeel Oost

buurt

Bolsvardia

Bolsward

zie Bolsward

Bolsward

Bolsward

kanton

Bolsward

Bolsward

ring

Bolsward

Bolsward

stad

Bolswarderbrug

Menaldumadeel

brug

Bolswarder-Trekvaart

Algemeen

Gegraven vaart

Bolswarder-Vaart

Algemeen

Voortzetting Wymers

Bolta

Barradeel

voorm. state

Bolta

Dongeradeel West

voorm. state

Bonga

Dongeradeel West

voorm. state

Bonga

Hennaarderadeel

voorm. stins

Bonga - Hydaard

Baarderadeel

voorm. state

Bonga - Oosterend

Baarderadeel

voorm. state

Bongier

Baarderadeel

gehucht

Bongyrd

Baarderadeel

zie Bongier

Bonifacius Kapel

Opsterland

voorm. kapel

Bonjahuizen

Wonseradeel

buurt

Bonnema

Wonseradeel

voorm. stins

Bonninga

Wymbritseradeel

voorm. stins

Bons

Wymbritseradeel

gehucht

Boorn

Algemeen

rivier

Boorn

Algemeen

zie Boorn.

Boorn (Olde-)

Utingeradeel

zie Oldeboorn

Boornbergum

Smallingerland

dorp

Boornbergum-en-Kortehemmen

Smallingerland

kerk. gemeente

Boorndeel

Utingeradeel

zie Utingeradeel

Boornzwaag

Doniawarstal

voorm. dorp

Bootland

Wonseradeel

gehucht

Bootsma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. adellijke state

Bootsma, Huizum

Leeuwarderadeel

voorm. adellijke state

Bootsma, Wirdum

Leeuwarderadeel

voorm. adellijke state

Borgwert

Wonseradeel

zie Burgwerd

Bornbergum

Smallingerland

zie Boornbergum

Borndiep

Algemeen

zie Middelzee

Borne

Algemeen

zie Boorne

Bornediep

Algemeen

zie Middelzee

Bornmeer

Ferwerderadeel

hoeve

Bornwerd

Dongeradeel West

dorp

Bornwerderhuizen

Dongeradeel West

gehucht

Bornwerdermeer

Dongeradeel West

voorm. meer

Bornwerderzijl

Dongeradeel West

voorm. sluis

Bosch (het)

Barradeel

boerenwoning

Botmeer

Utingeradeel

meertje

Botnia

Wymbritseradeel

voorm. state

Botnia

Ferwerderadeel

voorm. stins

Botnia (Nieuw-)

Franeker

adellijk kasteel

Botnia (Oud-)

Franeker

voorm. adellijke state

Bouritius

Schoterland

buitengoed

Boxum

Menaldumadeel

dorp

Boxum-en-Blessum

Menaldumadeel

kerk. gemeente

Boxumerdam

Menaldumadeel

brug

Boxumerzool

Menaldumadeel

vaart

Boyl

Stellingwerf Westeinde

zie Beuil

Bozum

Baarderadeel

dorp

Bozumervaart

Baarderadeel

vaart

Bozumer-Zijl

Baarderadeel

voorm. sluis

Braarderburen

Leeuwarderadeel

buurt

Brakzand ('T)

Algemeen

plaat

Brandaloon

Dongeradeel West

voorm. landhuis

Brandaris

Terschelling

lichttoren

Brandemeer (het)

Lemsterland

meertje

Brandgum

Dongeradeel West

zie Brantgum

Brandmeer

Lemsterland

zie Brandemeer

Brandweren (Old-)

Dantumadeel

buurt

Brantgum

Dongeradeel West

dorp

Breeberg

Stellingwerf Oosteinde

voorm. schans

Breedenburg

Stellingwerf-Oosteinde

zie Breeberg

Breewater

Dantumadeel

water

Brek (Born-)

Wymbritseradeel

meer

Brekken (Groote-)

Lemsterland

meer

Brekken (Kleine-)1

Lemsterland

meertje

Brekken (Kleine-)2

Lemsterland

meertje

Brekken (Vlakke-)

Wymbritseradeel

meer

Brekken (Witte-)

Wymbritseradeel

meertje

Brekken (Zwarte-)

Wymbritseradeel

meertje

Brewater

Dantumadeel

zie Breewater

Bril (De)

Franekeradeel

buurtje

Britsaard

Hennaarderadeel

gehucht

Britsum

Leeuwarderadeel

dorp

Britswerd

Baarderadeel

dorp

Britswerd-en-Wieuwerd

Baarderadeel

kerk. gemeente

Britswerdermeer

Baarderadeel

meer

Britzaerdt

Baarderadeel

zie Britzwerd

Britzwaerdt

Baarderadeel

zie Britswerd

Broek

Doniawarstal

dorp

Broek De

Dantumadeel

stuk land

Broeksterhuizen

Dantumadeel

gehucht

Broekster-Kerkvaart

Doniawarstal

water

Broekster-Oude-Weg

Doniawarstal

water

Broeresloot

Wymbritseradeel

water

Broersloot

Schoterland

water

Broersma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. adellijk huis

Broke

Doniawarstal

zie Broek

Brokmui

Dongeradeel Oost

hoeve

Brokope

Stellingwerf Oosteinde

streek

Brongerga

Schoterland

oud dorp

Brongersma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Brouwershave

Schoterland

landhuis

Bruersma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Broersma

Brugsloot

Wymbritseradeel

vaart

Bruin-Deer

Wonseradeel

gehucht

Buigers

Leeuwarderadeel

zie Buygers

Buirepoel

Wonseradeel

meertje

Buitenpost

Achtkarspelen

dorp

Buitenpost-en-Lutkepost

Achtkarspelen

kerk. gemeente

Buitenposter-Maden

Achtkarspelen

streek

Buitenpostervaart

Achtkarspelen

vaart

Buitenveld (Noorderleegs-)

Ferwerderadeel

Aanwas

Bult (De)

Stellingwerf Oosteinde

buurt

Buma

Dantumadeel

voorm. adellijke state

Buma

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. adellijke state

Buma

Menaldumadeel

voorm. adellijke state

Burch (Ter-)

Hennaarderadeel

Buurt

Burdo

Algemeen

zie Middelzee

Buren

Ameland

buurt

Buren

Terschelling

Kom van gehuchten

Buren (Kleine-)

Terschelling

zie Buren

Burepoel

Wonseradeel

meertje

Burepoel

Wonseradeel

zie Buitepoel

Burgwerd

Wonseradeel

dorp

Burgwerd-Hichtum-en-Hartwerd

Wonseradeel

kerk. gemeente

Burmania

Leeuwarderadeel

landhuis

Burmania

Wymbritseradeel

state

Burmaniasloot

Smallingerland

watertje

Burum

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Burum

Doniawarstal

state

Burum-en-Munnikezijl

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

kerk. gemeente

Burumerland

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

vette landerijen

Buttinga

Stellingwerf-Oosteinde

buurt

Buveklooster

Achkarspelen

zie Buweklooster

Buvoosklooster

Achkarspelen

zie Buweklooster

Buwalda

Wonseradeel

buurt

Buweklooster

Achtkarspelen

voorm. klooster

Buwma

Menaldumadeel

zie Buma

Buygers

Leeuwarderadeel

voorm. state