Aardrijkskundig woordenboek van der Aa: Index

De * achter de namen van de Grietenijen of Steden betekenen het volgende:

*†† ††††Beschrijving Grietenij of Stad aanwezig.

** ††††Aanvullende beschrijvingen van de genoemde dorpen aanwezig

***†† Beschrijving van buurten e.d.,† vaarten aanwezig

**** Index aanwezig

 

Algemeen

Dijken en Vaarten e.d.

Friesland

Dijken en Vaarten

Friezen

 

De Zeven-Zeelanden

Kwartieren

Klassen de Hervormde Kerken

Oostergoo*

bewoners (statistiek)

Westergoo*

 

Zevenwouden*

 

Steden

Grietenijen

Eilanden

Bolsward*

Achtkarspelen **

Ameland**

Dokkum *

∆ngwirden**

Schiermonnikoog*

Franeker*

Baarderadeel **

Terschelling

Harlingen*

Barradeel **

Vlieland*

Hindeloopen*

Dantumadeel **

 

Leeuwarden*

Doniawerstal**

 

Sloten*

Ferwerderadeel**

 

Sneek*

Franekeradeel**

 

Stavoren*

Gaasterland**

 

Workum*

Haskerland**

 

Ylst*

Hemelumer Oldeferd**

 

 

Hennaarderadeel **

 

 

Het Bildt**

 

 

Idaarderadeel **

 

 

Kollumerland c.a. **

 

 

Leeuwarderadeel**

 

 

Lemsterland**

 

 

Menaldumadeel**

 

 

Oostdongeradeel**

 

 

Ooststellingwerf**

 

 

Opsterland**

 

 

Rauwerderhem **

 

 

Schoterland**

 

 

Smallingerland**

 

 

Tietjerksteradeel**

 

 

Utingeradeel**

 

 

Westdongeradeel**

 

 

Weststellingwerf**

 

 

Wonseradeel**

 

 

Wymbritseradeel**

 

 

Kloosters

Aalsumer-klooster, Ut-OD

Anjum

Annaklooster St. (Zie Fiswerd)

Aula Dei of Godshof

Bajum, Monnike-Bajum

Barrahuis

Beggijnenklooster te Stavoren

Berger-konvent, (Bergklooster)

Bethlehem, Tietjerksteradeel

Bethlehem, Opsterland

Bloemkamp, zie Oldeklooster

Buweklooster

Catharina-klooster (St.) (Leeuwarden)

Dominikaner-klooster (Leeuwarden)

Duitsche Huis Utingeradeel

Duitsche Huis Schoterland

Engwird

Fiswerd

Foswerd

Franjum

Galilea

GalileŽn

Genaard, Genezareth of Nazareth

Gerkesklooster, Jeruzalem-klooster

Groendijk

Haskerkonvent

HeiligeGeestklooster, Bolsward

Hospitaal (Het)

Johanniterklooster

Klaarkamp

Kruisbroederklooster, Franeker

Kruisbroederklooster, Sneek

Lidlum

Ludingakerk

Mariengaarde

Marienbosch

Mariendaal zie Sion

Medum (Franekeradeel)

Miedum

Monnike-Bajum, zie Bajum

Nazareth (Wym)

Nesser-konvent, Ut

Nieuw-klooster, Wym zie Aula Dei

Norbetijner-klooster, Dokkum

Odulfus Klooster (St.)

Oegeklooster

Oldeklooster, of Bloemkamp

Siegerswolde

Sion

Smalleneester-konvent, Small

St. Bernardusklooster, Aduard Gr.

St. Janberg (Hospitaal)

St. Odulfus-klooster, Stavoren

Thabor

Weerd

Werelds-Licht

Westwerd

Zion,zie Sion

Wijngaard des Heeren, Won

Karmeliter-Klooster (Ylst)

St. Ursel-Klooster (HO)